[В эфире!] Образовательный спецпроект «Воспитательная работа в школе» Участвовать→
Конкурс разработок «Пять с плюсом» сентябрь 2020
Добавляйте свои материалы в библиотеку и получайте ценные подарки
Конкурс проводится с 1 сентября по 30 сентября

СОЧ на казахском

Химиядан 9 сыныпқа арналған тжб тапсырмасы. 4 тоқсанға арналған тапсырмалар жинағы. Сіздерге көмектеседі деген ойдамын....
Просмотр
содержимого документа

ТОҚСАННЫҢ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ

4-тоқсанның жиынтық бағалауына шолу

 

Жиынтық бағалаудың өткізілу уақыты – 40 минут

Балл саны – 25

 

Тапсырмалар түрлері:

КДЖ – Көп дұрыс жауапты таңдауды қажет ететін тапсырмалар;

ҚЖ – Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар;

ТЖ – Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.

 

Жиынтық бағалаудың құрылымы

Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әртүрлі тапсырмалар: көп жауапты таңдауы бар сұрақтар, қысқа/ толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады.

Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.

Толық жауапты қажет ететін сұрақтарда білім алушылар орындаушылық және шығармашылық дағдыларын көрсетеді.

Нұсқа: 10 тапсырмадан тұрады: соның ішінде бірнеше жауап нұсқаларынан тұратын сұрақтар, қысқаша жауапты қажет ететін сұрақтар, толық жауапты қажет ететін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы 4-тоқсан

 

 

 Бөлім

Тексерілетін мақсат

Ойлау дағды-ларының деңгейі

Тапсыр ма саны*

№ тапсырма*

Тапсырма     

      түрі*

Орындау уақыты, мин*

Балл*

 Бөлім бойынша

балл

 

9.4.3.2 -көмірсутектердің және олардың туындылары: спирттер, альдегидтер, карбон қышқылдары, көмірсулар, аминқышқылдарының жіктелуін білу

Білу және түсіну

 

 

1

 

 

1

 

 

КДЖ

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

9.4.3.5-органикалық қосылыстардың негізгі кластары: алкандар, алкендер, алкиндер,арендер,спирттер,альдегидтер,

карбонқышқылдары, аминқышқылдары үшін IUPAC номенклатурасын қолдану

Қолдану

9.4.3.3 – функционалдық топ түсінігін, берілген класс қосылысының химиялық қасиеттерін анықтайтын топ

ретінде түсіндіру

Білу және түсіну

 

1

 

2

 

КДЖ

 

 

1

9.4.3.6  изомерия  құбылысын  білу  және

Көмірсутектер құрылымдық изомерле- рінің  формулаларын құрастыру

 

Қолдану

 

1

 

3

 

ТЖ

 

 

2

 

9.2.3.4-газтектес заттардың молекулалық формуласын салыстырмалы тығызд пен элементтердің массалық үлестері

арқылы анықтау

 

Қолдану

 

 

1

 

 

4

 

 

ТЖ

 

 

5

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 9.4.3.7- алкандардың химиялық  

 қасиеттерін сипаттау және оны реакция теңдеулерімен дәлелдеу

Қолдану

 

1

 

5

 

ТЖ

 

1

 

1

9.4.3.10 -этен мысалында алкендердің

химиялық қасиеттерін (жану, гидрлеу, гидратация, галогендеу, сапалық реакциялар) оқып үйрену, химиялық реакция теңдеулерімен дәлелдеу;

 

Қолдану

 

 

 

1

 

 

 

6

 

 

 

ТЖ

 

 

 

5

 

 

 

4

9.4.3.13 -этин мысалында алкиндердің

химиялық қасиеттерін (жану, гидрлеу, гидратация, галогендеу, сапалық реакциялар) оқып үйрену, химиялық реакция теңдеулерімен дәлелдеу;

Қолдану

9.4.3.11-полиэтилен мысалында

полимерлену реакциясының механизмі мен полимерлердің құрылымының ерекшеліктерін түсіндіру;

Қолдану

 

1

 

7

 

ТЖ

 

3

 

3

9.4.3.15-құрамында көміртек бар

қосылыстардың отын ретінде пайдалану мүмкін екендігін білу және альтернативті отын түрлерін зерттеу, олардың артықшылықтары мен кемшіліктерін атау;

Жоғары деңгей дағдылары

 

 

1

 

 

8

 

 

ТЖ

 

 

5

 

 

2

 

9.4.3.19 -спирттердің  жіктелуін, метанол

мен этанолдың қолданылуын,этанолдың алынуын білу  және қасиеттерін

түсіндіру;

 

Қолдану

 

1

 

9

 

ТЖ

 

3

 

2

 

5

9.4.3.22–карбон қышқылдарының

құрамын білу және сірке қышқылының

химиялық қасиеттері мен қолданылуын сипаттау;

Білу және түсіну

 

1

 

10

 

КДЖ

 

1

 

1

9.4.3.29 – нәруыздың биологиялық

маңызы мен қызметін түсіндіру;

Қолдану

1

10

ТЖ

3

2

 

Барлығы

 

 

 

 

 

25

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


«Химия» пәнінен 4-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудыңтапсырмаларының үлгісі

1.  Кестедегі бос орындарды толтыр.                                                                                              [4]

 

Қосылыстардың классы

Жалпы формула

Заттардың формулалары

Атауы

 

СnH2n+2

 

пентан

алкен

 

С3H6

 

 

СnH2n-2

 

ацетилен

Спирт

 

C4H9OH 

 

Альдегид

https://cf2.ppt-online.org/files2/slide/l/LuiQXq8MgFYtZc9ba5zsNpGvkAUmnR7EWSBrl3IehH/slide-2.jpg

 

этаналь

Карбон қышқылы

 

 

Сірке кышқылы

Аминқышқыл

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/115b/00166c02-43c4512c/img8.jpg

 H2N-CH2-COOH 

 

 

2. Функционалды топтар дегеніміз не? Мысал келтірініз.                                                             [2]                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

3. Бутан молекуласына изомер құрастыр, құрылымдық формулаларын сызып, атаныз .                   [2]                   

 

 

 

4. Есеп: Құрамында көміртектің массалық үлесі 81,8%, сутектің массалық үлесі 18,2% болатын, сутек  бойынша салыстырмалы тығыздығы 22-ке тең көмірсутектің молекулалық формуласын  анықтаңдар.                                                                                                                                          [2]

 

 

 

 

 

 

 

5.  Метан - алкандар класының қарапайым өкілі. Отын ретінде тұрмыста және өндірісте пайдаланатын табиғи газ құрамында кездеседі. Метанның жану реакциясын жазыңыз              [1]  

          СН4  +  О2  =  _______  +  ________

 

6. Алкен және алкин қанықпаған көмірсутектерге жатады, екеуі де галогендермен реакцияға түседі.

а) Алкен мен алкиннің қарапайым қосылысының формуласын жазыңыз және оларды атаңыз. [1]  

 

 

 


b) Төмендегі сурет бойынша алканды алкеннен және алкиннен (қанықпаған көмірсутектерден) қалай ажыратуға болады? Жауабыңызды түсіндіріңіз.                                                                   [1]  

с) Кез келген алкен мен алкиннің бром суымен әрекеттесу реакция теңдеулерін жазыңыз.      [2]  

      СН2  =  СН2  +   Br2   =     ___________ 

      СН2   СН2  +   Br2   =     ___________ 

7. Алкендердің  құрамында  қос  байланыс  болғандықтан,  полимерлену реакцияларына оңай түседі. Этеннен полимерлену реакциясын  жазыңыз және түзілген полиэтиленнің қолданылуына мысал келтіріңіз.                                                                                                                                     [3]  

 

а) Реакция теңдеуі:

 

 

 

b) Мономер, полимер  сөздердің мағынасың тұсіндір:

 

 

 

 

с) Қолданылуы:

 

 

 

 

8. Елімізде биоотын өндірісі қарқынды дамып келеді. Биоотын–биологиялық қалдықтардықайта өңдеу арқылы биологиялық шикізаттан алынған отын. Биоэтанол–биоотынға жатады.             [2]  

 

 

Берілген суретке қарап биоотынның артықшылықтары мен кемшіліктерін сипаттаңыз?

 

Артықшылықтары:

Кемшіліктері:

 

 

 

 

 

 

 

9.   Этанолды зертханада гидратация әдісі арқылы алады.                                                             [2]  

а) Реакция теңдеуін жазыңыз:

 

      СН2  =  СН2  +   Н2О   =     ___________ 

 

b)  Этанолдың қолданылуына мысал келтіріңіз.

 

 

 

10. Сірке қышқылдың формуласың жазып, қолданылуына мысал келтіріңіз.                              [1]  

 

 

 

 

11. Нәруыз адам ағзасына аса қажет қоректік зат.                                                                           [2]  

а) Нәруыздың қызметі қандай?

 

 

 

 

b)   Нәруызға бай тағам түрлеріне үш мысал келтіріңіз.

 

 

 

 

 

 

Балл қою кестесі

 

Жауап

Балл

Қосымша ақпарат

1

 

Қосылыстардың классы

Жалпы формула

Заттардың формулалары

Атауы

алкан

СnH2n+2

С5H12

пентан

алкен

СnH2n

С3H6

пропен

алкин

СnH2n-2

С2H2

ацетилен

Спирт

R-OH ,  nH2n-1OH)

C4H9OH 

бутанол

Альдегид

https://cf2.ppt-online.org/files2/slide/l/LuiQXq8MgFYtZc9ba5zsNpGvkAUmnR7EWSBrl3IehH/slide-2.jpg

CH3 СOH 

этаналь

Карбон қышқылы

R-СОOH

CH3 СОOH 

Сірке кышқылы

Аминқышқыл

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/115b/00166c02-43c4512c/img8.jpg

 H2N-CH2-COOH 

Аминсірке қышқыл

4

әрбір дұрыс үш жауап үшін бір ұпайдан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 Берілген кластың тән химиялық қасиеттерін анықтайтын атомдар жиынтығы. Мысалы – ОН,  https://cf2.ppt-online.org/files2/slide/l/LuiQXq8MgFYtZc9ba5zsNpGvkAUmnR7EWSBrl3IehH/slide-2.jpg,  - СООН т.б.

 2

 

Дұрыс жауап мағынасы жағынан ұқсас деп саналады.

3

СН3  − СН  − СН3    -      2 метил пропан

׀            

            СН3  

2

 

4

Берілгені:

w (С) = 81,8%                   

w (H) = 18,2%                   

D (сутек) = 22                    

Т/қ: СхНу =?                  

Шешуі:

1. (С×Нy) = D (сутек) * Мr (Н2) =  D (сутек) * 2 =  22 *2  =  40

2.

https://arhivurokov.ru/multiurok/html/2017/08/05/s_59860ff956360/668724_5.jpeg

 

3. Қарапайым формуланы жазыңыз: C3H8.

Тексеріңіз: Mr (C3H8) = 44, сондықтан C3H8 - бұл нақты формула - пропан

 

 

2

 

Әр есептеуге

5

СН4  +  2 О2  =   СО2  +  2 Н2О 

1

 

6

а)  С2Н4 – этен;         С2Н2 – этин (ацетилен)

b) Алкен  және алкин (қанықпаған көмірсутектерден) бром  суын түссіздендіреді,  ал  алкан  өзгеріске  ұшырамайды. Бұл қанықпаған көмірсутектер үшін сапалы реакция

с) СН2  =  СН2  +   Br2   =   СН2 Br − СН2 Br

     СН2   СН2  +   Br2   =   СН2 Br     =  СН2 Br 

 

1

1

 

 

2

 

7

а) n СН2  =  СН2    =  ( - СН2  =  СН2 - )n    

b) Мономерлер - бұл атомдар, атомдар тобы немесе кіші молекулалар,

Полимерлер - бұл молекулалары көптеген бірдей «бірліктер» - мономерлерден тұратын заттар.

с) Пластмасса, полиэтилен,  парфюм, ыдыс жасауда

1

1

 

 

1

 

8

 

Артықшылықтары

Кемшіліктері:

Атмосфераны ластамайды, қоршаған  ортаға  аз  көміртек  бөледі,  жану  өнімі СО2 және су. Бұл экологиялық отын.

Пайдалануға қолайсыз, алу үшін көп энергия қажет, жылу беруі төмен

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

9

а) СН2  =  СН2  +   Н2О   =   СН3    СН2ОН

b)  Медицинада  дәрі-дәрмек  жасау  үшін,  спирттік ішімдік жасауда. Еріткіш ретінде қолданады

1

1

 

10

CH3 СОOH – формуласы.

Сірке қышқылы еріткіш сияқты дәрілік және хош иісті заттарды шығару үшін (мысалы, целлюлоза ацетаты, ацетон өндірісінде), 3-9% судағы ертіндісі тағамдарғадәм беру үшін қолданылады

1

 

кез келген дұрыс жауап қабылданады

11

а) Нәрузы организмдер тіршілігінде олардың құрылысы  дамуы  мен  зат  алмасуына  қатысуы арқылы   әртүрлі   және   өте   маңызды   қызмет атқарады.

b) Жаңғақ, бұршақ, ет, жұмыртқа

1

 

 

1

 

 

Барлығы:

25

 


 

Информация о публикации
Загружено: 30 мая
Просмотров: 128
Скачиваний: 0
Сарбасова Айгерим Усеновна
Химия, 9 класс, Тесты
Скачать материал