Разработка урока по кыргызскому языку на тему: "Келер чак"

Поурочный план урока по кыргызскому языку на тему: "Келер чак"
Скачать материал
Просмотр
содержимого документа

Кыргыз тили 6.02.19.

Сабактын темасы: Келер чак

Сабактын тиби: Жаны материалды ъздъшт\р\\

Сабактын максаты:

  1. Келер чак тууралуу маалымат алышат, текстти окуп, маанисин т\ш\н\п, ошого карап кън\г\\ иштешет.
  2. Суроолорго жооп беришет, этиштин келер чагын табышат, этиштерди келер чакка ъзгърт\шът, макалардарды туурулашат, съз байлыгы ън\гът.
  3. Ъз\н таза, тыкан алып ж\р\\гъ, бири-бирин урматтоого, сыйлоого тарбияланышат.

Ресурстар: Окуу китеби, с\ръттър

Сабактын ж\р\ш\:

  1. Уюштуруу
  2. /й тапшырмасын суроо
  3. Жаёы сабак

Келер чак

1-көнүгүү. Суроолорго жооп издегиле. Келер чактагы этиштерди тап­кыла.

Суроо

Таң атса асман ачылат,

Жылдыздар кайда чачылат?

Күн чыкса көктөн чачырап,

Ай нуру неге жашынат?

С. Шатманов

2-көнүгүү. Төмөнкү этиштерди келер чакка өзгөртүп жазгыла.

Ойноп жатат, бара жатат, айтты, көрдү, сүйлөдү.

3-көнүгүү. Сөздөрдөн макалдарды түзгүлө. Түзүлгөн макалдарды деп­териңерге жазгыла. Андагы келер чак этиштерди тапкыла.

1. Ашат, кыбыраган, кыр.

2. Айга, жеткирет, акыл,

Жеткирет, өнөр, көккө.

  1. /йгъ тапшырма бер\\

4-көнүгүү. Көп чекиттин ордуна уйкаш сөздөрдү таап жазгыла. Этиш­тердин астын сызып, суроосун койгула. Кайсы чакта экендигин анык­тагыла. 94-бет.

Токойдогу уйкаштар

Жатса да жайнап жер-жемиш,

Чымынын аңдыйт ж...

Издешип гүлдү балы бар,

Ызылдап учат а... .

Карыны тойгон кашкулак,

Төшөнүп уктайт ж...

Чырт этип сынса чегедек,

Селт этип чочуйт к... .

Т. Самудинов

С ө з д ө р: коёнек, аарылар, жөргөмүш, жалбырак.

  1. Баалоо (СБ)
Информация о публикации
Загружено: 5 февраля
Просмотров: 785
Скачиваний: 0
Койчубаева Урулкан Замировна
Всем учителям, 5 класс, Уроки