[19 мая!] Практическая онлайн-конференция «Компетенции XXI века» Подтвердить участие→
Конкурс разработок «Пять с плюсом» май 2021
Добавляйте свои материалы в библиотеку и получайте ценные подарки
Конкурс проводится с 1 мая по 31 мая

презентация "Улут. Улуттар аралык мамилелер"

Эл аралык мамилелер – саясий, экономикалык, социалдык, дипломаттык, укуктук, согуштук жана гуманитардык байланыштардын жана дүйнөлүк коомчулуктун субъектилеринин ортосундагы мамилелеринин жыйындысынын системасы. Мындай субъектилердин катарына элдер, мамлекеттер, коомдук уюмдар жана кыймылдар кирет. ХХ к. аягында Эл аралык мамилелер азыркы мезгилдин глобалдык проблемалары, региондордун жана мамлекеттердин кызыкчылыктарын камтыган көптөгөн чечилбеген маселелер мүнөздүү. Адамзаттын алдында ядролук согушту болтурбай коюу жана жалпы коопсуздукту бекемдөө маселери турат. Эл аралык мамилелерде маанилүү ролду БУУ, анын адистештирилген мекемелери: ЮНЕСКО, ПРООН, МОТ, МАГАТЕ, ж. б. эл аралык жана региондук коомдук уюмдар ойнойт.
библиотека
материалов
Содержание слайдов
Номер слайда 1

ТЕМА: Улут. Улуттар аралык мамилелер. Адам жана коом 10- класс ЖББГИнын мугалими

Номер слайда 2

УЛУТБелгилүү аймакта тарыхий калыптанган социалдык этникалык биримдик; ага экономикалык, турмуштук, тилдик биримдик маданият жана психологиянын туруктуу өзгөчөлүктөрү таандык. К. Раннер. Улут – «маданий союз»«Бирдей сүйлөгөн инсандардын союзу»

Номер слайда 3

УЛУТТАРадамдардын тарыхый жактан түзүлгөн жамааты,өнүккөн экономикалык байланыштар менен мүнөздөлөт,жалпы аймак жана жалпы тил, маданият, этникалык иденттүүлүк. Адамдардын экономикалык турмушунун жамаатын түзүүнүн негизинде пайда болгон

Номер слайда 4

ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕРЭл аралык мамилелер – саясий, экономикалык, социалдык, дипломаттык, укуктук, согуштук жана гуманитардык байланыштардын жана дүйнөлүк коомчулуктун субъектилеринин ортосундагы мамилелеринин жыйындысынын системасы. Мындай субъектилердин катарына элдер, мамлекеттер, коомдук уюмдар жана кыймылдар кирет. ХХ к. аягында Эл аралык мамилелер азыркы мезгилдин глобалдык проблемалары, региондордун жана мамлекеттердин кызыкчылыктарын камтыган көптөгөн чечилбеген маселелер мүнөздүү. Адамзаттын алдында ядролук согушту болтурбай коюу жана жалпы коопсуздукту бекемдөө маселери турат. Эл аралык мамилелерде маанилүү ролду БУУ, анын адистештирилген мекемелери: ЮНЕСКО, ПРООН, МОТ, МАГАТЕ, ж. б. эл аралык жана региондук коомдук уюмдар ойнойт.

Номер слайда 5

ЭЛ АРАЛЫК БАЙЛАНЫШКА ТИЙГИЗГЕН ФАКТОРЛОРОбъективдүү:- этникалык топтордун өнүгүү деңгээли жана жашоо сапаты;- этностук топтордун саясий жана укуктук статусу;- айрым этностук жамааттардагы жана алардын ортосундагы мамилелер- этникалык каада-салттар жана маданият;- Өлкөдөгү жана жалпы дүйнөдөгү интеграциялык процесстердин мазмуну жана мүнөзү

Номер слайда 6

ЭЛ АРАЛЫК БАЙЛАНЫШКА ТИЙГИЗГЕН ФАКТОРЛОРСубъективдүү:- айрым мамлекеттердин жана эл аралык уюмдардын саясаты; - Этникалык конфессиялардын саясаты; - радикалдык топтордун жана кыймылдардын улутчул аракеттери; - Улуттук саясий уюмдарды жана кыймылдарды түзүү жана алардын иши; - Медиа ишмердүүлүк.

Номер слайда 7

УЛУТТУК АРАЛЫК КОНФЛИКТУлуттар аралык конфликт-социалдык – этникалык жана этносоциалдык факторлор жана карама – каршылыктардын чырмалышуу өзгөчөлүгү мүнөздүү болгон социалдык конфликтин түрү.

Номер слайда 8

УЛУТТАР АРАЛЫК КОНФЛИКТИН КЕЛИП ЧЫГЫШЫУлуттар аралык конфликтин келип чыгуу себеби - улуттар аралык мамилелердин субъекттеринин(улуттук мамлекеттик биримдиктер, улуттар ,элдер, улуттук топтор)кызыкчылыктарынын келишпөөсү сыяктуу карама каршылыктар эсептелет.

Номер слайда 9

УЛУТТАР АРАЛЫК КОНФЛИКТЕРДИ АЛДЫН АЛУУУлуттар аралык конфликтерди алдын алууда – конфликтеги жактардын кызыкчылыктарын жана талаптарын эске алуу жана оптималдуу айкалыштыруу,улуттур аралык маселедесоциалдык акыйкаттык прицибин жүзөгөашыруунун негизиндеаларды чечүүгө мүмкүн.

Номер слайда 10

ТЫНЧТЫКТЫН КЫЗМАТТАШТЫГЫНЫН ЖОЛДОРУЭтникалык мамиле - ар кандай этникалык топтор өзүнөн-өзүкөпчүлүк учурда мамиле түзүүдѳ натыйжада бир элди түзөт. Бул адатта этностор аралык нике аркылуу болот. Улуттар аралык байланыш - тиричилик аракеттеринин түрдүү жактарында түрдүү улуттардын өкүлдөрүнүн өз ара аракеттешүүсү. Ал улуттук мамилелердин тибине, улут маселесинин чечилүү деңгээлине, улут аралык байланышуусунун маданиятына жараша достук, нейтралдуу, конфликт мүнөзүндө болушу мүмкүн. Улуттар аралык байланыш адатта улут аралык диалог формасында ишке ашырылат. Ал байланышкан тараптарды өз ара байытууга, маданий тажрыйба алмашууга алып келет. Улут аралык байланыш мамлекеттик да, жеке адамдар деңгээлинде да жүрүшү мүмкүн.

Номер слайда 11

УЛУТТАРДЫН ӨНҮГҮҮСҮНҮН НЕГИЗГИ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫУлуттар аралык айырмачылык. Ар кандай улуттардын, этностордун жана элдердин ортосундагы ажырым, бөлүнүү, тирешүү процесси ар кандай жолдор менен. Эл аралык интеграция. Коомдук турмуштун чөйрөлөрү аркылуу ар кандай этностордун, элдердин жана улуттардын акырындык менен биригүү процесси. Түрлѳрү Жалпысынан өзүн изоляциялоо;Экономикада протекционизм;Саясаттагы жана маданияттагы улутчулдук;Диний фанатизм, экстремизм. Экономикалык жана саясий союздар;Трансулуттук компаниялар;Эл аралык маданий борборлор;Диндердин, маданияттардын аралашуусу.

Номер слайда 12

МАМЛЕКЕТТИН ЖАНА КООМДУН МИЛДЕТТЕРИКЫРГЫЗСТАН –КθП УЛУТТУУ θЛКθУлуттук жана эл аралык кызыкчылыктарды айкалыштыратар бир элдин өз тагдырын өзү аныктоого жана көзкарандысыз мамлекетти түзүүгө укугун таануу;Улуттук суверендүүлүктүн жана автономиянын бардык кызыкчылыктарынан адам укуктарынын артыкчылыгы;

Номер слайда 13

УЛУТ ДЕГЕН ЭМНЕ?УЛУТТАР АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕРЭЛ АРАЛЫК БАЙЛАНЫШКА ТИЙГИЗГЕН ФАКТОРЛОРУЛУТТАР АРАЛЫК КОНФЛИКТЕРДИ АЛДЫН АЛУУБЫШЫКТОО ΥЧΥН СУРООЛОР

Номер слайда 14

ΥЙГθ ТАПШЫРМА: Слайддагы берилген тапшырмаларды конспект жазып, оозеки кайтарым байланышка чыккыла.

Информация о публикации
Загружено: 19 апреля
Просмотров: 117
Скачиваний: 0
Суйундукова Мейизгул Иманалиевна
Обществознание, 10 класс, Презентации

Проверьте знания своих учеников интересными заданиями

Красочные наградные дипломы и сертификаты для участников, свидетельства и благодарности каждому учителю, ежемесячный розыгрыш ценных призов!

Скачать материал