[Запись и материалы] Педагогическая онлайн-конференция «EdTrends 2021/2022» Смотреть
Конкурс разработок «Пять с плюсом» июль 2021
Добавляйте свои материалы в библиотеку и получайте ценные подарки
Конкурс проводится с 1 июля по 31 июля

Презентация "Нахождение глюкозы в природе" на таджикском языке

Это презентация поможет учителям для "Нахождение глюкозы в природе" в составе фруктов, овощей и зерновых в 100 граммах
библиотека
материалов
Содержание слайдов
Номер слайда 1

Мављудиятидар табиат

Номер слайда 2

Љуворимакка. Донањои обпази љуворимак-каро ба беморони камхун, ка-салињои љигару талхадон ва варамњо истифода мебаранд. Дар таркиби 100 грам дони он 3,43 грамм глюкоза мављуд аст.

Номер слайда 3

Афлесун. Сулфаро даво мебахшад, хунро тоза мекунад. Шираи онро барои муолиљаи беморињои гурда, санги масона, атеросклероз ва љигар истифода мебаранд. Дар 100 грамми он 2,4 грамм глюкоза мављуд аст.

Номер слайда 4

Тарбуз хусусияти хуби балѓам ва пешобронї дорад. Барои муолиљаи касалии вараља низ истифода мешавад, кори меъдаро низ хуб мекунад. Дар таркиби тарбуз 1,58 грамм глюкоза мављуд аст (дар 100 г мањсулот). Тарбуз

Номер слайда 5

Карам. Карамро барои муолиљаи захми меъда, беморињои пўст, ќафаси сина ва рўдаи дувоздањангушта васеъ истифода мебаранд. Шикамро нарм ва мастро њушёр мекунад. Инчунин ќуввати биноии чашмонро афзуда, хирагии чашмонро бартараф менамояд. Дар таркиби 100 г он 2,6 г глюкоза мављуд аст.

Номер слайда 6

Офтобпараст. Дамкардаи гулу баргашро барои кушодани иштињо, беморони таби баланд ва табларзадошта истифода мебаранд. Равѓанашро барои омодасозии малњам ва доруњои дар равѓанњалшаванда ба кор мебаранд. Дар таркиби донаш 8,0 грамм глюкоза мављуд аст (дар 100 г мањсулот).

Номер слайда 7

Себ. Себи ширин подзањри њама зањрњост. Дилу меъдаро ќувват бахшида, бўи дањонро нест мекунад, аммо асабро зиён дорад. Дар таркиби себ 2,71 грамм глюкоза мављуд аст (дар 100 г мањсулот).

Номер слайда 8

Картошка. Картошкаро њамчун пешоброн истифода мебаранд, инчунин шираи тару тозаашро барои муолиљаи касалии синга, ќабзият, ширинчаи кўдакон ва захму љароњати меъда истифода менамоянд. Дар таркиби 100 г он 0,6 г глюкоза мављуд аст.

Номер слайда 9

Каду Ташнагиро мешиканад, сулфа ва зарпарвинро даво мебахшад. Пешоброн аст. Дар таркиби каду 0,99 г глюкоза мављуд аст (дар 100 г мањсулот).

Номер слайда 10

Меъдаро ќавї, санги масонаро хурд мегардонад. Ташнагиро мешиканад, дилбењузурї ва ќайкуниро даво мебахшад. Дар таркиби олуболу 5,5 г глюкоза мављуд аст (дар 100 г мањсулот). Олуболу

Номер слайда 11

Асал. Инро одамон «Тўњфаи Худо» барои шифои њамаи дардњо меноманд. Асал рўњро болида сохта, ба инсон саломатї бахшида, љавониашро нигоњ медорад. Дар 100 грамми он 24,6 грамм глюкоза мављуд аст.

Номер слайда 12

Санљид . Санљид њамчун даво њангоми дарунравї, варами рўдањо, талха-дон, ноустувории банди пешоб, сустии бадан ва пешоби хунин истифода мешавад. Дар 100 грамми он 0,36 грамм глюкоза мављуд аст.

Номер слайда 13

Занљабил«Занљабил барои њиндувон он ќадар азиз аст, ки намак барои сафедпўстон». (Гумолдот ). Барои муолиља занљабили сурхро истифода мебаранд. Вай хирагии чашмон ва хотираро хуб ва ѓизоро њазм мекунад. Дар таркибаш 2,14 г глюкоза дорад (дар 100 г мањсулот).

Номер слайда 14

Нок. Нок љигару меъдаро ќавї гардонда, шукуфа ва дарди нимсараро шифо мебахшад. Араќи баданро рафъ намуда, ташнагиро мешика-над. Инчунин хусусияти рўњафзо дошта, табъикасро хуш мекунад ва тапиши дилро ба ни-зом медарорад. Дар таркиби 100 г он 1,8 гглюкоза мављуд аст.

Номер слайда 15

ЌањваЌањва рўњия ва фаъолияти фикрии инсон-ро баланд мекунад, истеъмоли зиёди он бехобї меорад, аз сабаби васеъ кардани рагњои хунгарди гурда ва афзудани гар-диши хун ба гурда, пешобро зиёд мекунад. Дар таркиби 100 г ќањва 0,3 г глюкоза мављуд аст.

Номер слайда 16

СабзїСабзї барои дарди ќафаси сина, меъда ва љигар фоидаовар буда, санги гурда ва масонаро берун месозад. Инчунин хусусияти пешоброниро дорад. Дар сабзї 2,5 г глюкоза мављуд аст (дар 100 г мањсулот).

Номер слайда 17

Зардолу Дар ќадимулайём зардолу манбаи асосии ќанд ба њисоб мерафт. Бўи бади дањонро нест мекунад, ташнагиро мешика- над, љараёни хунофа- риро хуб мекунад. Дар таркибаш 2,37 г глюкоза дорад (дар 100 г мањсулот).

Номер слайда 18

Чормаѓз Чормаѓзро барои табобати касалињои узвњои њозима, роњи нафас, чун доруи зидди кирми меъда истифода мебаранд. Инчунин хосияти подзањрї ва гиљаронї дорад. Дар 100 грамми он 0,08 грамм глюкоза мављуд аст.

Номер слайда 19

Бодиринг. Бодиринг хосияти пешоб-ронї дошта, аз гурдаю шошадон сангу регро хориљ мекунад. Ташнагиро меши-канад, майнаро ором меку-над ва инчунин шикамро мулоим менамояд. Дар таркиби 100 грамми он 1,3 грамм глюкоза мављуд аст.

Номер слайда 20

Помидор. Помидорро барои ба танзим даровардани мубодилаи моддањо, бемории буѓумњо, гурда, фарбењї ва дилу рагњои хунгард истифода мекунанд. Дар таркибаш 100 грамми он 1,6 грамм глюкоза мављуд аст.

Номер слайда 21

Хурмо. Хурмо барои муолиљаи узвњои хунофар, љигар, маљрои талха ва бемории камхунї истифода мешавад. Дар таркиби хурмо 5,9 грам глюкоза мављуд аст (дар 100 г мањсулот).

Номер слайда 22

Ангур. Ангури ширин ба бемо-рињои ќафаси сина ва шуш шифо мебахшад. Шираи расидаи он барои захми меъда, гурдањо ва пешоб-дон фоида дорад. Дар таркиби 100 грамми он 7,8 грамм глюкоза мављуд аст.

Информация о публикации
Загружено: 1 ноября
Просмотров: 404
Скачиваний: 1
Зумратов Азизбек Холмуродович
Химия, 10 класс, Презентации
Скачать материал