презентация на тему " Гендердик тенчилик"

Адам төрөлгөндө өзүн турмуштун төрт чөйрөсүндө - социалдык, психологиялык, физикалык, рухий жактан түшүнөт. Жаңы төрөлгөн ымыркайдын үй-бүлөсүнүн социалдык абалы, анын эмоционалдык өзгөчөлүктөрү, физикалык өзгөчөлүктөрү жана акыры, жынысы - адамдын тагдырын түзгөн ушул факторлор. Ошол эле учурда, ар бир адам өз укугу жагынан башка адамдар менен бирдей төрөлөт.. Гендердик тенчилик – ар башка жыныстагы адамдардын коомдогу бирдей социалдык абалы. Гендердик тенчиликти камсыз кылуу боюнча мамлекеттик саясаттын негиздери болуп төмөнкүлөр саналат. 1.Гендердик тең укуктуулукту камсыз кылуу үчүн ченемдик укуктук базаны түзүү, жакшыртуу жана өркүндѳтүү 2.Гендердик тенчилике жетишүүгө багытталган мамлекеттик максаттуу программаларды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу. 3.Коомдогу гендердик тенчиликти бузууга багытталган маалыматтан, үгүт жана насыяттан коргоо. 4.Гендердик тенчилик маданиятын тарбиялоо жана аны үгүттөө. 5.Эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптери менен ченемдерин, ошондой эле КР гендердик теңчилик маселелерине тийиштүү эл аралык милдеттенмелерин аткаруу.
Скачать материал
библиотека
материалов
Содержание слайдов
Номер слайда 1

МУГАЛИМ: СУЙУНДУКОВА М.И .

Номер слайда 2

Адам төрөлгөндө өзүн турмуштун төрт чөйрөсүндө - социалдык, психологиялык, физикалык, рухий жактан түшүнөт. Жаңы төрөлгөн ымыркайдын үй-бүлөсүнүн социалдык абалы, анын эмоционалдык өзгөчөлүктөрү, физикалык өзгөчөлүктөрү жана акыры, жынысы - адамдын тагдырын түзгөн ушул факторлор. Ошол эле учурда, ар бир адам өз укугу жагынан башка адамдар менен бирдей төрөлөт..

Номер слайда 3

Гендердик тенчилик – ар башка жыныстагы адамдардын коомдогу бирдей социалдык абалы. Гендердик тенчиликти камсыз кылуу боюнча мамлекеттик саясаттын негиздери болуп төмөнкүлөр саналат. 1.Гендердик тең укуктуулукту камсыз кылуу үчүн ченемдик укуктук базаны түзүү, жакшыртуу жана өркүндѳтүү 2.Гендердик тенчилике жетишүүгө багытталган мамлекеттик максаттуу программаларды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу. 3.Коомдогу гендердик тенчиликти бузууга багытталган маалыматтан, үгүт жана насыяттан коргоо. 4.Гендердик тенчилик маданиятын тарбиялоо жана аны үгүттөө. 5.Эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптери менен ченемдерин, ошондой эле КР гендердик теңчилик маселелерине тийиштүү эл аралык милдеттенмелерин аткаруу.

Номер слайда 4

Теңдик - жарандардын мыйзам алдындагы бирдей укуктук статусун (жана "жарандар эмес"), б.а. бардык адамдар үчүн укуктар менен милдеттердин бүткүл комплексинин дал келиши.. Теңдик - бул укуктардын чөйрөсүнүн дал келиши (конституцияда бул түшүнүк “укуктар менен эркиндиктердин теңдиги” деген түшүнүк менен да көрсөтүлгөн).

Номер слайда 5

турмуштун ар кандай чөйрөлөрүндө: окууда, эмгекте, балдарды тарбиялоодо, коомдук жана саясий иш-аракеттерде эркектер менен аялдардын ийгиликке жетиши жана өзүн-өзү ишке ашыруусу үчүн бирдей укуктар жана мүмкүнчүлүктөр.

Номер слайда 6

Аялдар менен эркектердин тең укуктуулугу аялдар менен эркектердин бирдей статуска, көз карандысыздыкка, жоопкерчиликке жана коомдук жана жеке жашоонун бардык чөйрөлөрүнө катышуусун билдирет.

Номер слайда 7

бул коомдун демократиялаштыруу деңгээлинин, анын цивилизациясынын деңгээлинин көрсөткүчтөрүнүн бири.

Номер слайда 8

Гендердик теңчилик, принцип катары, адамдын инсан катары калыптанышына тоскоол болгон бардык социалдык тоскоолдуктарды изилдөөдөн жана четтетүүдөн, ошондой эле адамдын каалоосуна жараша жашоонун бардык чөйрөлөрүндө аялдар менен эркектердин инсандыгын жүзөгө ашыруу үчүн бирдей социалдык мүмкүнчүлүктөрдү түзүүдөн турат.

Номер слайда 9

Адам укуктарынын жалпы декларациясы Статья 2 Ар бир адам ушул Декларацияда жарыяланган бардык укуктарга жана эркиндиктерге ээ болушу керек, мисалы, расасына, түсүнө, жынысына, тилине, динине, саясий же башка ишенимдерине, улуттук же социалдык тегине, мүлкүнө, мүлк же башка статус.

Номер слайда 10

Аялдар менен эркектердин укуктарынын теңдиги төмөнкүлөр аркылуу камсыздалат: аялдарга коомдук, саясий жана маданий иш-аракеттерде, билим алууда жана кесиптик билим алууда, эмгекте жана ага акы төлөөдө эркектердикиндей мүмкүнчүлүктөрдү берүү; эмгекти жана аялдардын ден-соолугун коргоо боюнча атайын иш-чаралар, пенсиялык жөлөкпулдарды белгилөө; аялдарга эмгекти энелик менен айкалыштырууга шарт түзгөн; энелер менен балдарды укуктук коргоо, материалдык жана моралдык колдоо, анын ичинде кош бойлуу аялдарга жана энелерге акы төлөнүүчү өргүү жана башка жеңилдиктер.

Номер слайда 11

Гендердик тең укуктуулук – Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген жеңилдетүүчү жагдайлардан сырткары ар башка жыныстагы адамдардын мыйзам алдында укуктарынын, милдеттеринин жана жоопкерчиликтеринин теңдиги. Гендердик индикаторлор – белгилүү бир мезгилдин аралыгында коомдо болуп жаткан гендердик-маанилүү өзгөрүүлөрдү жыйынтыктоо үчүн сандык жана сапаттык көрсөткүчтөрдү пайдаланган көрсөткүчтөр же ченегичтер. Гендердик мамилелер – карым-катнаш жүрүмүндө же биргелешкен ишмердигинин аргандай түрлөрүн жүзөгө ашыруу учурунда ар башка жыныстагы адамдардын ортосундагы жүрүм-турумдун жана мамилелердин мүнөзү. Гендердик стереотиптер – тиешелүү мезгилде тиешелүү коом үчүн эркек менен аялдын ортосундагы айырмачылыктар жөнүндө туруктуу түшүнүктөр.

Номер слайда 12

ЭРКЕКТЕРДИН жана АЯЛДАРДЫН ИШИ

Номер слайда 13

Гендер –аялдардын жана эркектердин социалдык жүрүм-турумун, алардын бири-бири менен болгон мамилесин аныктоочу маданий мүнөздөмөлөрдүн белгилүү бир жыйындысы. Эгер аял карьера жасаса, анда ийгиликтүү болсо, анда анын жеке жашоосунда сөзсүз көйгөйлөр бар. Аялдын чындыгында эле ийгиликке жете турган жери - никеде. Эгерде аял бизнес менен активдүү алектенсе, анда ал ишкер аял эмес, эркек робот болуп калат. Аял кир жууп, тазалап, тамак жасашы керек, ал эми эркек табышы керек. Эркексиз аял коомдун төмөн мүчөсү болуп саналат. Кийим, косметика жана соода кылуу ар бир аялдын жашоосунун маңызы. Аялдагы сулуулук менен акылдуулук бири-бирине дал келбейт. Азыркы коомдо гендердик стереотиптерге орун барбы?

Номер слайда 14

Стереотиптер гендердик теңчиликке тоскоол болобу? а) Абдан тынчсыздандырат: аялдар - 65%, эркектер - 33%, жалпы маалыматтар - 56%. б) жарым-жартылай ооба, жарым-жартылай жок: аялдар - 22%, эркектер - 44%, жалпы маалыматтар - 28%. в) Кийлигишпеңиз: аялдар - 0%, эркектер - 23%, жалпы маалыматтар - 6%. Гендердик стереотиптерди үгүттөө деген эмне? a)Телекөрсөтүү (кино, жарнама): аялдар - 22%, эркектер - 18%, жалпы маалыматтар - 21%. б) Популярдуу маалымат каражаттары: аялдар - 19%, эркектер - 19%, жалпы маалыматтар - 19%. в) Эркектер стереотиптерди түзүшөт жана колдошот: аялдар - 39%, эркектер - 27%, жалпы маалыматтар - 35%. Азыркы коомдо гендердик стереотиптерге орун барбы?

Номер слайда 15

Дүйнөлүк Экономикалык Форум (WEF) тарабынан жыл сайын түзүлүп туруучу Global Gender Gap гендердик теңчиликтин эл аралык рейтингинде 135 мамлекеттин ичинен Кыргызстан рейтингде төрт позицияны төмөндөтүп, 54-орунду ээледи. Өткөн жылы Кыргызстан 44-орунду ээлесе, жыл башында - 51-орунду ээлесе, азыр андан да төмөн түшүп, 54-орунга түштү. Өлкөнүн эң төмөнкү көрсөткүчү 2007-жылы болгон, анда өлкө гендердик теңчилик боюнча 70-орунга түшкөн. КЫРГЫЗСТАН

Номер слайда 16

ЭЛ АРАЛЫК РЕЙТИНГ Гендердик теңчиликтин рейтингин Social Watch түздү. Рейтингде 154 өлкө бар. 1. Норвегия 2. Финляндия 3. Исландия … 31. Россия … 50. США … 63. Перу 64. Украина … 154. Афганистан.

Номер слайда 17

Гендердик талдоо – коомдун жана мамлекеттин бардык чөйрөлөрүндө иш жүзүндө болгон же сунушталып жаткан программалар, мыйзамдар, мамлекеттик саясий багыт менен аялдар менен эркектерге көрсөтүлүп жаткан аргандай таасир этүүлөрдү баалоо жүрүмү.

Номер слайда 18

Гендердик теңчилик - бул жөн гана максат эмес. Бул жакырчылыктын алдын алуу гана эмес, ошондой эле экологиялык туруктуу өнүгүүнү жана натыйжалуу мамлекеттик курулушту чагылдырган көйгөйдү чечүүнүн өбөлгөсү. БУУнун Башкы катчысы (1997-2006)

Номер слайда 19

Талкуу үчүн суроолор? 1. Гендердик теңчиликти кандай түшүнѳсүӊѳр? 2.Гендердик теңсиздиктин себептери эмнеде?

Информация о публикации
Загружено: 1 февраля
Просмотров: 278
Скачиваний: 0
Суйундукова Мейизгул Иманалиевна
Обществознание, Прочее, Презентации