Презентация "Мәліметтер базасы туралы жалпы түсінік. Деректер моделінің түрлері""

Сабақ әзірлемесінің авторы – Губайдуллина Лаура Артуровна, Орал ақпараттық технологиялар колледжінің арнайы пән оқытушысы. Пән – информатика, 1курс. Тақырыбы: «Мәліметтер базасы туралы жалпы түсінік. Деректер моделінің түрлері» Сабақтың ұзақтығы – 80 минут. Оқу-әдістемелік қамтамасыз ету: 1. Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю. Информатика. Базалық деңгей: 11 сыныпқа арналған оқулық. ФГОС. 2. Семакин И. Г. Информатика және АКТ. Базалық деңгей: 10-11 сыныптарға арналған практикум. 3. "Деректер қоры – ақпараттық жүйенің негізі"презентациясы. 4. Проектор Сабақтың мақсаты 1. Оқыту-ақпараттық жүйе негізінде білім алушылардың деректер базасы туралы білімін қалыптастыру. 2. Дамытушы –түрлі бағыттағы тапсырмаларды шешуде алған білімдерін қолдана білу. 3. Тәрбиеленуші-арнайы білімді, іскерлікті, дағдыларды меңгеруге қажеттілікті тәрбиелеу үшін жағдай жасау. Сабақтың типі: Жаңа материалды игеру сабағы Сабақтың түрі: Аралас сабақ Әдіс-тәсілдері: интерактивті, проблемалық, диалогтық, зерттеу. Көрнекіліктер: Үлестірмелі қағаздар, Дербес компьютерлер, интерактивті тақта, тақырып презентациясы Оқушылардың қызметі: жеке сұрау, топтық. Технологиялар: Акт, жеке тұлғаға бағытталған, денсаулық сақтау.
Скачать материал
библиотека
материалов
Содержание слайдов
Номер слайда 1

* Бір-бірімізді күлімсіреп қарсы аламыз Бір-бірімізбен күлімсіреп амандасамыз Бір-бірімізге күлімсіреп жақсы көңіл-күй сыйлаймыз

Номер слайда 2

«Үштілділік- заман талабы. Бәсекеге қабілетті елдер қатарына апарар басты баспалдақтың бірі. Қазақ тілі- мемлекеттік тіл, орыс тілі-ұлтаралық қатынас тілі, ағылшын тілі-жаһандық экономикаға ойдағыдай кіру тілі» * Н.Ә.Назарбаев

Номер слайда 3

Үй тапсырмасын қайталау: *

Номер слайда 4

*

Номер слайда 5

* «Мәліметтер базасы туралы жалпы тусінік. Деректер моделінің түрлері»

Номер слайда 6

* Ақпараттық -іздеу жүйелері Ақпараттық -іздеу жүйелері – бұл ақпарат сақталатын жүйе, одан қолданушының шарттары бойынша қажетті ақпаратты береді, іздеу қолмен немесе автоматты түрде орындалады. Ақпараттық-іздеу жүйелері екі бөліктен тұрады: Мәліметтер базасы (МБ) – қандай да пәндік аймақтағы ақиқат өмірдің нақты объектілері туралы мағлұматтардың  өзара байланыстағы жиынтығы; МББЖ – МБ басқаруға арналған программалық құралдардың кешені Қазіргі уақытта әлемде мыңдағана ақпараттық- іздеу жүйелері құрылған. Олар банктерде, кітапханаларда, ауруханаларда, оқу орындарында, дүкендерде және т.б. қолданылады. Кейбір ақпараттық-іздеу жүйелері ірі, орталықтандырылған ақпараттық-іздеу жүйелеріне біріктіріледі, оларды мәліметтер банкі деп атайды.

Номер слайда 7

* Кітапхананың кітап қорының МБ Мекеменің кадрлық құрамының МБ Қылмыстық құқық саласындағы заңнамалық актілер МБ Әуе және темір жол билеттерін сату және резервтеу жөніндегі ақпараттық жүйелер Электронды энциклопедиялар МБ, мысылға: музыкалық аспаптар туралы, рецептілер, химиялық элементтер мен қосылыстар және т.б.

Номер слайда 8

* МБ негізінен 3 белгісі бойынша жіктеледі:    Бірінші белгісі-сақтаулы ақпарттың сипатына қарай МБ: фактографиялық (бір форматтағы қысқаша ақпарат: картотека) және құжаттық (барлық мүмкін құжаттар – мәтін, графика, бейне, дыбыс және т.б. мұрағат) болып бөлінеді.    Екінші белгісі-ақпараттарды сақтау әдісі бойынша МБ орталықтандырылған (барлық ақпарат бір компьютерде сақаталады- серверде) және үлестірілген (ақпарат жергілікті немесе ауқымды желіде сақаталады) болып бөлінеді.    Үшінші белгісі-ақпаратты ұйымдастыру құрылымы бойынша МБ Иерархическая иерархиялық hierarchical Сетевая жүйелік network Реляционная реляциялық relational болып бөлінеді. Негізгі ұғымдар

Номер слайда 9

* Желілік - объектілердің арасындағы өзара байланыс түрлері қарастырылады. Егер бұл модельді графикалық түрде бейнелесек – жазықтықта бағыттауыш сызықтармен бейнеленген байланыстар шығады. C A F D B H E G Негізгі ұғымдар

Номер слайда 10

* Реляциялық МБ - кесте түрінде дайындалған мәліметтер. Ол ең көп тараған берілгендер қоры, кестелер арасындағы байланыстар – жиі пайдаланылатын ең маңызды ұғым. ДҚ-да бағандарды өрістер (поля) деп, ал жолдарды жазбалар (записи) деп атайды. Кестеде қайталанатын бірдей жолдар болмайды. Өрістің негізгі ерекшелігі – бір өріс элементтері бір типті етіп құрылады. Негізгі ұғымдар

Номер слайда 11

* MS Access - Это мощная, высокопроизводительная СУРБД, предназначенная для разработки настольных (desctop) БД и создания приложений БД архитектуры «клиент-сервер». Работает под управлением ОС Windows. Как компонент MS Office, имеет усовершенствованный интерфейс пользователя, что обеспечивает совместимость с другими программами MS Office

Номер слайда 12

* Объекты MS Access Таблицы – это основные объекты БД, предназначенные для хранения данных (реляционная БД может иметь несколько взаимосвязанных таблиц) Запросы – это спец.структуры, предназначенные для обработки данных базы Формы – это объекты, с помощью которых в базу вводят новые данные или просматривают имеющиеся Отчеты – это объекты, с помощью которых данные выводят на принтер в удобном наглядном виде Макросы – это макрокоманды. Если какие-то операции с БД производятся особенно часто, имеет смысл сгруппировать несколько команд в один макрос и назначить его выделенной комбинации клавиш Модули – это программные продукты, написанные на языке Visual Basic. Если стандартных средств MS Access пользователю не хватает, он может расширить возможности системы, написав необходимые модули

Номер слайда 13

* MS Access объектілері Кестелер – бұл негізгі объектілері ДҚ сақтау үшін арналған деректер (реляциялық ДҚ болуы мүмкін бірнеше өзара байланысқан кестелер) Сұраныстар – бұл спец.құрылымын өңдеуге арналған деректер базасын Форма – бұл объектілер, олардың көмегімен базасына енгізеді жаңа деректер немесе қарап шығып, қолда бар Есептер – бұл олардың көмегімен мәліметтер шығарады принтер ыңғайлы көрнекі түрде Макростар – бұл макрокоманды. Егер қандай да бір операциялар ДБ жүргізіледі әсіресе жиі, мағынасы топтастыруға бірнеше команда бір макрос және оны тағайындау бөлінген пернелер комбинациясы Модульдер – бұл бағдарламалық өнімдер тілінде жазылған Visual Basic. Егер стандартты MS Access қолданушыға жетіспейді, ол мүмкіндіктерін кеңейту жүйесін жазып, қажетті модульдер

Номер слайда 14

* Objects MS Access Tables are the basic database objects, for data storage (relational database can have several interrelated tables). Requests – it is special.structures designed for processing data base. Forms are objects with which database enter new data or view existing. Reports are the objects through which data is output to the printer in a convenient visual form. Macros are macros. If some operations with database made frequently, it makes sense to group multiple commands in a single macro and assign it to the selected key combination. Modules is a software product, written in Visual Basic. If the standard MS Access user is not enough, it can expand the capabilities of the system by writing the necessary modules.

Номер слайда 15

* Типы полей Символьный (текстовый, длина <=256 символов) Поле MEMO (для хранения больших текстов, <=65535 символов) Числовой (целые, вещественные) Дата/время Логический (для хранения логических данных, принимающих лишь 2 значения: true или false, Истина или Ложь, 1 или 0, Да или Нет) Поле объекта OLE (для хранения графической, видео, аудио информации и т.п.) Негізгі ұғымдар

Номер слайда 16

* Өрістердің типтері Символдық (мәтіндік, ұзындығы <=256 таңба) MEMO (сақтау үшін үлкен мәтіндерді, <=65535 таңба) Сандық (бүтін, заттық) Күні/уақыты Логикалық (сақтау үшін логикалық деректерді қабылдаушы ғана 2 мәндері: true немесе false, True немесе Жалған, 1 немесе 0, Иә немесе Жоқ) OLE (сақтау үшін графикалық, видео, аудио ақпарат және т. б.) Негізгі ұғымдар

Номер слайда 17

* Field types Character (text, length <=256 characters) Field MEMO (for storing large text <=65535 characters) Numeric (integer, real) Date/time Logical (to store logical data that accepts only 2 values: true or false, True or False, 1 or 0, Yes or No) OLE object field (to store graphics, video, audio information, etc.) Негізгі ұғымдар

Номер слайда 18

Тапсырма 1 * №1 сызбада не бейнеленген? №1 сызба ЕТ және БҚ мамандығы Колледж ЕТ және АЖ ЦК Жалпы білім беру пәндер ЦК Тілдер пәндікЦК ЭЕМ операторы мамандығы Техних-бағдарламашы мамандығы Техних-механик мамандығыы Ақпараттық жүйелер Есептеу техникасы пәндер ЦК Автокөлік жөңдеу ЦК

Номер слайда 19

Физминутка *

Номер слайда 20

Тапсырма 2 * №2 сызбада қандай байланыс түрі көрсетілген? №2 Сызба 1-ші студент 2- ші студент 3- ші студент 4-ші студент 3 үйірме 2 үйірме 1 үйірме

Номер слайда 21

*

Номер слайда 22

*

Номер слайда 23

*

Номер слайда 24

*

Номер слайда 25

*

Номер слайда 26

*

Номер слайда 27

*

Номер слайда 28

*

Номер слайда 29

*

Номер слайда 30

Үйге тапсырма Өткен тақырыпты оқу, анықтамаларды жаттау. Келесідей МБ құру үшін ақпараттар жинастыру. Өз тобыңның сабақ кесетесі (Апта күндері, Сабақ №, Пән атауы, Уақыты, Аудитория, Пән мұғалімі) Кітапхана (кітаптар, оқырмандар) Футбол чемпионаты (командалар, ойын кестесі, ойын нәтижесі, футболистер) *

Номер слайда 31

Рефлексия *

Информация о публикации
Загружено: 24 февраля
Просмотров: 5271
Скачиваний: 60
Губайдуллина Лаура Артуровна
Информатика, Прочее, Презентации