Открытый урок по родному языку и литературе

Открытый урок по родному языку и литературе Подготовила учитель родного языка и литературы МКОУ СОШ №16 г. Хасавюрт Магомедгаджиева Марзигат Гитинмагомедовна
Скачать материал
библиотека
материалов
Содержание слайдов
Номер слайда 1

"Фазу - Дагъистаналъул поэзиялъул ц. Iум" Дарс-конференция 9 класс Учитель аварского языка в МКОУ СОШ №16 Мух1амадх1ажиева М. ГЬ

Номер слайда 2

Тема: Фазу-Дагъистаналъул поэзиялъул ц. Iум. Дарсил мурадал:  1. Фазу ГIалиевалъул г. Iумруялъул ва творчествоялъул х. Iакъалъулъ баянал г. Iат. Iид гьари; 2. Фазул асаразул аслияб тема рагьизе бажари; 3. Фазул асараздехун лъималазул рокьи бижизаби; 4. ГIадатаб анализалъул кумекалдалъул лъималазул г. Iакълу ц. Iубазаби; 5. Пасих. Iго ва чвахун ц. Iалиялда т. Iад х. Iалт. Iи.

Номер слайда 3

ХIажалъулеб алат: Фазул суратал, Фазул хъизаналъул суратал, т. Iахьазул выставка, къадал газета, иг. Iланал, компьютер, проектор.  

Номер слайда 4

Дарсил ин: Эпиграф:«Дагъистан улкаялъул. Къадру-къимат борхизе. Гиничукьан кунч. Iараб. ЦIвалъун ккола, мун, Фазу!»

Номер слайда 5

Дарсил темаялда т. Iад х. Iалт. Iи. Муг. Iалимасул цебераг. Iи. (Халкъияб бакъан биччала. Муг. Iалим йик. Iуна Фазул образалда рекъон рет. Iа-къан)

Номер слайда 6

Номер слайда 7

 Халкъияй поэтесса Фазу ГIалиева гьаюна 1932 соналъул декабрь моц. Iалъ Хунзахъ районалъул Гиничукь росулъ. Гьелъул эмен хвана жеги г. Iолохъанчи вугеб мехалдаго. Фазул т. Iалаб гьабуна ва тарбия кьуна, к. Iудияй г. Iезаюна эбелалъ-ГIапица.  Гьуй г. Iамал берцинай, рак. I г. Iат. Iидай ч. Iужуг. Iадан районалдаго лъалаан, ГIараниб райбольницаялда унтаразе хъулухъ гьабизе х. Iалт. Iулей йик. Iиндал. Фазул поэзиялъулъ к. Iудияб бак. I ккола эбелалъе сайгъат гьарурал бищунго лъик. Iал куч. Iдуз: «Дида бихьула», «Эбелалда гьикъе», «Эбел». 

Номер слайда 8

«Эбел»  Дица гьит. Iинаб мехалъ  Дуде хъварал куч. Iдузулъ,  Кар гьарзаяб гъот. Iода  Релълъинаюна, эбел.  Лъималазе бикьулеб  Рокьигун, т. Iалабгун мун  Рикьалаби г. Iемераб  ГIоралда данде ккуна… - Сунда релълъинаюлей йигей Фазуца эбел? - Кинаб дандекквей х. Iалт. Iизабун бугеб? 

Номер слайда 9

  Шаг. Iир жийгоги ккола х. Iеренай, недегьай, талих. Iай ва гьединго ургъел г. Iемерай, ункъо васасул эбел. Рек. Iее ц. Iакъго хирияв ц. Iик. Iк. Iарав вас ГIали, балагьаб хвалица гьелъухъа вахъана

Номер слайда 10

Фазу гьит. Iинаб мехалдасаго рак. I г. Iанч. Iай, г. Iумру ва г. Iадамал хирияй, гьайбатлъиялъул г. Iаламатал жиндир чорхолъ рессарай яс йик. Iана.

Номер слайда 11

Куч. Iдул гьаризе Фазуца ГIарани школалда ц. Iалулеб мехалъго байбихьана. Хунзахъ т. Iалъиялдасан рихьулел ругел риидалаги г. Iаздаца т. Iогьал рацарал муг. Iрузги, маргьабалъ рук. Iунел г. Iадал Тобот г. Iор чвахулел свердерабазги, рорхатал чвахукь бак. Iазги, к. Iк. Iалазги, хъит. Iазги, кьалал т. Iад лъурал муг. Iрузги, раг. Iи бег. Iерал херал маг. Iарулазул г. Iакъиллъиялъги, муг. Iрузул т. Iегь г. Iадин г. Iун яч. Iуней г. Iолил яс х. Iикмалъизаюна. Гьелъул рек. Iелъ куч. Iдул рижана, ва гьел г. Iор г. Iадин чвахана ц. Iалдолезе. 

Номер слайда 12

Кеч. I « Хасаб ц. Iар»  Хъах. Iал бут. Iрулги къанц. Iц. Iун  ЦIорол гьодалги риун,  Муг. Iрул т. Iогьаз гьит. Iинаб  Лъар бит. Iана к. Iк. Iалахъе.  ТIоцебе сапаралде  Унев васасда хадув,  Эмен г. Iадин божигун  Балагьун руго щобал.  Рек. Iелъ х. Iинкъиги бахчун  ХIеренго гаргадилей  Эбел г. Iадинан ч. Iух. Iун  ЧIун буго баг. Iарбакъги.

Номер слайда 13

- Сундул х. Iакъалъулъ гьаб коч1олъ хъван бугеб?  - Кинаб литературияб троп х. Iалт. Iизабун бугеб авторалъ гьаб коч. Iолъ?  - Дандекквей – баян кье. - Чан гьижаялдаса г. Iуц. Iун бугеб гьаб кеч. I? 

Номер слайда 14

Дагьаб мехалъ Мах. Iачхъалаялда руччабазул педагогияб институталдаги ц. Iалун, Фазу уна Москваялде, гьениб т. Iубала г. Iумруялъул цо лъик. Iаб мурад – лъуг. Iизабула Максим Горькил ц. Iаралда бугеб Литературияб институт.

Номер слайда 15

Гьенир к. Iудиял г. Iалимзабаз, машгьурал хъвадарухъабаз кьурал дарсаз камил гьабуна коч. Iое бугеб гьунар, гъварид гьабуна г. Iакълу-лъай. Фазуе дарсал кьуна рек. Iелъ къвак. Iиги, чорхолъ гьунарги бугел Михаил Светлов, Владимир Луговский г. Iадал поэтаз.

Номер слайда 16

 Шиг. Iруялъул нух бихьун хиралъула шаг. Iирги. Нухал ва нухал. Гьезул байбихьи лъаниги, ахир лъаларо. Лъимерлъи, г. Iолохъанлъи, балугълъи, херлъи – их, рии, хаслихълъи, хасел. Гьез цоцазде лъурал кьояллъун рук. Iуна шаг. Iирасе ракьалда кьурал къоял. 

Номер слайда 17

Фазул г. Iумруги кеч. Iги цадахъ байбихьун буго. ТIоцебесеб кеч. I т. Iоцебесеб классалда ц. Iалулаго гьабун буго Фазуца. Лъимерлъиялъул сухъмахъазги, коч. Iол мухъазги гьей дунялалъул г. Iат. Iидал нухазде ячана. ЦIалдохъан: ЦIали лъуг. Iун хадуб Фазу х. Iалт. Iана Дагъучпедгизалъул редакторлъун, «Маг. Iарулай» журналалъул бет. Iерай редакторлъун, гьей йик. Iана ракълил машгьурай х. Iаракатч. Iужулъун. Кинабго жигарги, жанги, чорхол къуватги, рек. Iел х. Iасратги Фазуца кьула г. Iадамазул рак. Iал авадан рук. Iине, жах. Iда-х. Iусуд т. Iаг. Iине, вацлъи, гьуинлъи щулалъизабизе. 

Номер слайда 18

«Дихъего нух»  Дунго ялагьизе сверулей йиго  Саг. Iтаца, къояца, соназ ч. Iеч. Iого.  Сухъмахъал, шагьарал, мерхьуней йиго,  Дунго ятуларо кин тираниги.  Фазу ГIалиева йиго бергьараб гьунаралъул поэт ва прозаик. - Щиб жо кколеб поэзия? - Щиб жо кколеб проза?  Фазуца к. Iикъоялдаса ц. Iик. Iк. Iун т. Iехь къват. Iибе биччана. Щибаб т. Iехь – гьеб ккола рек. Iел цо кесек, г. Iумруялъул х. Iакъалъулъ гьарурал пикраби, анищал, ва хьулал рехсарал сипат-суратал. КIудияб рокьигун, адаб-х. Iурматгун хъвалеб буго Фазуца Ват. Iаналъул, маг. Iарулазул, гьезул г. Iадатазул, г. Iамал-хасияталъул, т. Iабиг. Iаталъул х. Iакъалъулъ.

Номер слайда 19

Фазуца абулаан чияе бищизе бегьулареб жо лъабго бугилан: эбел-эменги, Ват. Iанги, миллатги. Гьел жиндирго рух. I г. Iадин ц. Iуни щибасул т. Iадаб налъи кколин. Гьеб налъи шаг. Iиралда киданиги к. Iочене теч. Iо.  Щибав чиясул бук. Iуна жиндирго г. Iураб рижараб ракь. Ват. Iан ккола Фазул аваразул цо хасаб тема. КIудияб Ват. Iан, г. Iагараб Дагъистан – гьеб тема рагьизе шаг. Iиралда ратун руго бат. Iи-бат. Iиял къаг. Iидаби, пасих. Iал раг. Iаби. Фазуца Ват. Iан коч. Iолъ ах. Iана, Ват. Iаналъ гьей каранде къана.

Номер слайда 20

ХIажат гьеч. Iо. Дир Ват. Iаналда бугеб гурони. Бат. Iияб цойги их к. Iварич. Iо дие. Зодихъ х. Iубал ч. Iвараб муг. Iрул т. Iогьисан,Баккулеб бакъалъул хинлъи г. Iола дий. Киб бугеб, лъил бугеб дунялалда т. Iад,Дир г. Iадин, кир ругел дунялалда т. Iад,Лъил ругел. Кир ругел дунялалда т. Iад,Гьелъ куцарал г. Iадал чармил г. Iадамал. Дирго Ват. Iаналда бугеб гурони,Бат. Iияб цойги их к. Iварич. Iо дие.

Номер слайда 21

«Дир росу». Гиничукь – дун г. Iураб росу. Дир коч. Iол байбихьи, т. Iоцебесеб мац. I. Дир т. Iинк. Iараб маг. Iу, угьараб х. Iухьел, Дир релъи, дир гьими, гьуинаб макьу. Гиничукь буго жибго гьит. Iинаб, амма к. Iудиял г. Iадамал жанир рахъараб росу. Гьит. Iинаб росу шаг. Iиралъе ккана к. Iудияб дунялалде рагьараб гордолъун.

Номер слайда 22

ГIагараб росу. Гьанир зобал рук. Iуна. Зирхун роц. Iун хъах. Iилал,Гьаниб сахаваталъул. Гъвет. I бук. Iуна пихъил ц. Iун. Бук. Iана дир рек. Iел рукъ. Гiадатаб ва бац. Iц. Iадаб.

Номер слайда 23

Жийго жаний г. Iураб росдае, рукъалъе, инсуе, эбелалъе, умумузе, г. Iадамазе, шаг. Iир даим налъулай йиго. Росдаца кьурал дарсал, малъараб г. Iакълу, руччабазул г. Iадатлъи, сабурлъи Фазуца г. Iумруялъго цадахъ босана. Намус-ях. I, иман-ях. I, сабурлъи, г. Iадатлъи, берцинлъи, лъик. Iлъи, сахаватлъи, маг. Iаруллъи, бихьинчилъи – гьел пикраби гъорлъ рехсараб буго Фазул т. Iолабго поэзия. Гьел ккола муг. Iрузул законазул г. Iаламатал.

Номер слайда 24

ЦIолбол т. Iаг. Iам лъазе ккани, гьеб ч. Iегь ц. Iун кваназе кколаро, цох. Iо к. Iолк. Iон кванани г. Iола. Шаг. Iирасул коч. Iол т. Iаг. Iам, бакъан лъазе ккани, дагьалго мухъал ц. Iаланиги г. Iола. Амма Фазул поэзия киг. Iан ц. Iаланиги г. Iорц. Iуларо, т. Iадеялдаса т. Iаде шавкъ бач. Iуна, ц. Iализе бокьула. Лъимал, жиндирго коч. Iолъ рокьи загьир гьабич. Iев, коч. Iолъ гьеб ах. Iич. Iев шаг. Iир цониги ватиларо. Фазуда г. Iумруялъул талих. I батана, жиндирго къисмат цолъизабуна лъик. Iав маг. Iарулав, намус бац. Iц. Iадав, гьунар бугев хъвадарухъан Муса Мух. Iамадовасулгун.

Номер слайда 25

Фазуе, ёкьулей лъадуе, сайгъат гьарурал куч. Iдузулъ г. Iемер х. Iикматал, бергьараб шавкъалъул шиг. Iраби руго. Дуе, рек. Iел гьудул, рак. Iги г. Iумруги, ГIумруялъ ах. Iараб х. Iасратаб кеч. Iги, Каранда боркьараб рокьиги ццинги, Гьаб т. Iолабго дунял дуе гьимулеб.

Номер слайда 26

Фазул поэзиялъе халкъалъ к. Iудияб къимат кьуна: Маг. Iарулазул шаг. Iир Расул ХIамзатовас Фазу ГIалиевалъул х. Iакъалъулъ абула гьадин: «Фазу йиго Фазу, гьей лъидаго релълъарай гьеч. Iо, цох. Iо жиндаго гурони».

Номер слайда 27

Лъик. Iал ишаздалъун жиндир ц. Iар раг. Iарав, нилъер ракьцояв, Сугъралъ росулъа ХIамзат ХIамзатовас абуна «Фазу йиго нилъер миллияб хазина ва ч. Iух. Iи». Николай Тихонов – поэт: «Фазу- Дагъистаналъул поэзиялъул ц. Iум, гьелъул роржен буго ц. Iакъго т. Iадег. Iанаб». Василий Федоров – поэт: «Миллион руччабазда гьоркьой дида Фазу йихьаниги, дица абилаан: Гьай йиго поэт, гьелъул рек. Iелъ бугеб кинабго берцинлъи, творчество гьелъул беразулъ ц. Iализе бегьула». Людмила Щипахина – поэтесса: «Фазу йиго х. Iурулг. Iин. Гьей х. Iурулг. Iин йиго г. Iадан х. Iисабалдаги, поэт х. Iисабалдаги»

Номер слайда 28

Фазуе щвана г. Iемерал шапакъатал: «Анц. Iила микьабилеб их» абураб т. Iехьалъухъ щвана Сулейман Стальскиясул ц. Iаралда бугеб республикаялъулаб премия. Гьей мустах. Iикълъана «Дагъистаналъул халкъияй поэтесса » абураб ц. Iаралъе. Тарихалда гьеч. Iо гьединаб т. Iадег. Iанаб ц. Iар 33 сонил г. Iумруялдаго кьеялъул цоги х. Iужжа. Гьей йик. Iана Кавказалдаго т. Iоцеесей ч. Iужуг. Iадан халкъияй шаг. Iир ва Совет Союзалъул к1иабилей.

Номер слайда 29

Патриотикияб тарбия кьеялъул темаялда хъварал куч. Iдузе г. Iоло мустах. Iикълъана СССРалъул Оборонаялъул министерствоялъул премиялъе. Гьединго «Н. Островскиясул ц. Iаралда бугеб «Огонек», «Советская женщина», «Крестьянка», «Работница»- журналазул ва цогидалги премиял». Кавказалдаго т. Iоцебе бач. Iараб Россиялъул бищунго к. Iудияб шапакъат «Орден Андрея Первозванного»…

Номер слайда 30

Информация о публикации
Загружено: 14 декабря
Просмотров: 1606
Скачиваний: 0
Магомедгаджиева Марзигат Гитинма -на
Русский язык и литература, 9 класс, Презентации