Открытый урок: "МКўп хонали сонлар билан бажариладиган арифметик амалларни бажариш"

4.1.1.1 кўп хонали сонларнинг тузилиш йўлини тушунтириш, натурал сонларнинг қаторида 1000000 атрофидаги соннинг ўрнини аниқлаш. 4.1.1.2 кўп хонали сонларни ўқиш, ёзиш ва таққослаш. Барча ўқувчилар: кўп хонали сонларни ўқийди; Ўқувчиларнинг асосий қисми: кўп хонали сонларнинг ту-зилиш йўлини тушунтиради, жадвалдан фойдаланиб, уйда қанча вақт бўлмаслини ҳисоблайди; Айрим ўқувчилар: Жадвал асосида савол ва масала тузади;; Кўп хонали сонларнинг тузилиш йўлини тушунтириш, натурал сонларнинг қаторида 1000000 атрофидаги соннинг ўрнини аниқлай олади; Кўп хонали сонларни ўқиш, ёзиш ва таққослай олади.
Скачать материал
Просмотр
содержимого документа

4-синф. Математика

Фан номи: Математика

5-дарс

Мактаб:№

Узоқ муддатли режанинг бўлими:

Қозоғистон- менинг Ватаним

Куни:

Ўқитувчининг исми, шарифи:

Синф: 4-В

Қатнашганлар:

Қатнашмаганлар:

Мавзу:

Кўп хонали сонлар билан бажариладиган арифметик амалларни бажариш

Узоқ муддатли режанинг бўлим мақсади:

4.1.1.1 кўп хонали сонларнинг тузилиш йўлини тушунтириш, натурал сонларнинг қаторида 1000000 атрофидаги соннинг ўрнини аниқлаш.

4.1.1.2 кўп хонали сонларни ўқиш, ёзиш ва таққослаш.

Дарс мақсадлари:

Барча ўқувчилар: кўп хонали сонларни ўқийди;

Ўқувчиларнинг асосий қисми: кўп хонали сонларнинг ту-зилиш йўлини тушунтиради, жадвалдан фойдаланиб, уйда қанча вақт бўлмаслини ҳисоблайди;

Айрим ўқувчилар:  Жадвал асосида савол ва масала тузади;;

Баҳолаш мезони:

Кўп хонали сонларнинг тузилиш йўлини тушунтириш, натурал сонларнинг қаторида 1000000 атрофидаги соннинг ўрнини аниқлай олади;

Кўп хонали сонларни ўқиш, ёзиш ва таққослай олади.

Луғат бойлиги:

Асосий терминлар: вақт, масофа, километр, ўлчов бирлик-лари

Таянч сўзлар: вақт минтақаси, миқдорлар.

Диалог: - Сиз мактабда қанча вақт бўласиз?

-Шаҳарлар орасидаги масофа қандай топилади?

Инсоний қадриятларни сингдириш

«Мангу эл». 2. Умумий бирлик, тинчлик ва тотувлик.   6.Тарих, Маданият ва Тил умумийлиги;                                              

Фанлараро боғланиш

Дунётаниш, ўзбек тили

АКТ-дан фойдаланиш

кўникмалари

Слайд

Ўзлаштирилган малакалар

 Жадвал бўйича саволлар ва масалалар туза олади.

Дарс режаси

Режаланган вақт

 

Режадаги машқлар, (қуйида режаланган машқлар билан ёдномаларни ёзинг)

Ресурслар

 

 

Боши 

 

 

 

 

           

Ўқувчиларнинг дарсга бўлган қизиқишларини ошириш мақсадида «Капитан» ўйинидан фойда-ланиш. Бунда ўқитувчи томонидан буюриқ бе-рилади. Барча ўқувчилар ўзларини кемада юр-гандай хис қиладилар. Ўқитувчи: 1- капитан де- ганда болалар биттадан юра бошлашади.

2- суҳбатлашамиз деган буйруқда ўқувчилар ик- китадан бўлиб, 3- синфдаги олган билимларини  мустаҳкамловчи савол- жавоб ўтказишади.

3- ошпаз деганида учтадан, 4- тушлик деганида тўтрттадан, 5- балиқ овлаймиз, 7- қутқарувчи-лар деганда 6 ўқувчи доира қуриб, битта ўқувчи ни ўртага олиб қутқарувчи вазифасини бажара-дилар. Шу тариқа гуруҳларга бўлинади.

 

 

 

Ўртаси

 

(Ў.Ё,Г) 1-топшириқ. Матинни ўқинг.Сонларни ўсиш тартибида ёзиш. «Нарвон» усули.Бунда ўқитувчи нарвоннинг расми чизилган  А4 қоғозни уч гуруҳга беради, ўқувчилар сонларни нарвон-нинг пағоналарига ўсиш тартибида жойлайдилар

1700,3000,300 000,400 000,200 000,280 000,110 000,160 000,

Дескриптор: Билим олувчи:

 • Матинни ўқийди;
 • Сонларни ўсиш тартибида ёзади

Баҳолаш: «СМСли планшет» усули орқали рағбатлантирилади.

 (ЎЁ,Г) 2-топшириқ. «Х – ноль» усулидан фойда-ланамиз. Қозоғистоннинг шаҳар номлари ёзилган харита экранда кўрсатилади. Уч гуруҳ ўқувчила-ри келишилган ҳолда харитадагидаги шахар но-мини танлайди. Шаҳардан топшириқ берилган бўлади. Топшириққа тўғри жавоб берса “Х”  қў-йилиб, кейинги саволга ўтилади. Жавоб берол-маса “0” қўйилади. Топшириқ қуйидагича:

 

 

Тўғри жавобни белгиланг.Фикрингизни асосланг

Харита масштабида 1 сантиметр жойнинг 4 кило-метрга мос келиши кўрсатилган.Харитадаги ик-кита шаҳар орасидаги масофа 8 сантиметрга тенг. Бу шаҳарлар орасидаги масофа неча километр бў-лади?

А) 2км   б) 8км  в) 16км   г) 32км

Тўғри жавоб 32 км

Дескриптор: Билим олувчи:

 • Масаланинг шартини ўқийди;
 • Тўғри жавобни белгилайди

Баҳолаш: оғзаки

(Ў.Ё.Г) 3- топшириқ

Аввал масса,сўнг вақт ўлчов бирликларини ўсиш-тибида ёзинг. Иккитадан тенгсизликлар тузинг. Миқдорлар қийматини қандай таққослашни ту-шунтиринг?

6ц1кг                                        345кун

9ц8кг=98кг                              2 йил

205кг                                        810 кун

2ц10кг                                      42 йил

610кг                                        658 йил

 658 йил < 7 аср

Дескриптор. Билим олувчи:

 • Аввал масса сўнг вақт ўлчов бирликларини ўсиш тартибида ёзади;
 • Тенгсизликлар тузади;

Оғзаки баҳолаш тури

(Ў.Ё,Г) 4-топшириқ. «Джигсо» усулидан фойда-ланиб 3 гурухга топшириқ бериш.Миқдорлар устида амаллар қандай бажарилишини гуруҳлар бир-бирларига бориб  тушунтиради:

7м 48см-1м 69см         2соат 40мин

 -748см                           +160мин

   169см                              55мин

  579см=5м 79см             215мин=3соат 35мин

 

Минут етмайди

1соатни оламиз                -1соат 16мин

60мин+16мин=                           45мин

=76мин                                        31мин

Дескриптор. Билим олувчи:

 • Миқдорлар устида амаллар бажарилишини тушунади

Оғзаки баҳолаш

Ижодий иш бўйича саралаш:                              

С: 5- топшириқ. Қозоғистон мактабларилаги мак-таблардаги дарснинг давомийлиги тузилган жад-валдан фойдаланиб, саволлар ва масала тузади.

В. Уйдан мактабгача, мактабдан уйгача бўлган йўлга қанча вақт сарфлашини юқоридаги жадвалдан фойдаланиб, ҳар куни қанча вақт уйда бўлмаслигини ҳисобланг.

А. Душанба куни танаффусларга қанча вақт кетишини ҳисобланг.

Дескриптор. Билим олувчи:

 • Жадвал асосида савол ва масала тузади;
 • Жадвалдан фойдаланиб, уйда қанча вақт бўлмаслини ҳисоблайди;
 • Душанба куни танаффусларга қанча вақт кетишини ҳисолайди

Графикли бахолаш:

Дам олиш дақиқаси «Понтомима» усули

(Ў.Ё.Я)Амаллар бўйича ечимини ёзган ҳолда ифоданинг қийматини топинг

240+(118-80)*3=354                980-137*6+125

358+(412-299)*4 =810             631-(683-185):6

Дескриптор.Билим олувчи:

 • Амаллар бўйича ечимини ёзган ҳолда ифоданинг қийматини топади.

(Ў.Ё,Г) Масалани ечинг:

Дескриптор.Билим олувчи:

Масалани ечади

А4 варағи, маркер

 

 

 

 

 

 

 

слайд

 

 

 

 

 

Харита

   Якуни

 

(Ў.Ё.Я)“Аралашган ахборот” усули. Турли ўлчов бирликлари, кўп хонали сонлар слайдда кўрса-тилади. Мавзуга доир фикрларни аниқлайди.

 Уйга вазифа. 7-топшириқ

Қайта боғланиш: Қайта боғланиш: “Бир дақи-қали суҳбат” усули орқали бажарилади. Гуруҳ аъзолари жуфтлашиб бир-бирларига қарама-қар-ши туриб олишади ва бугунги мавзуни мустаҳ-камловчи бир дақиқали суҳбат қуришади.

 слайд

Қўшимча ахборот       

Саралаш –  ўқувчиларга кўпроқ қандай қўллов кўрсатишни режалайсиз? Қобилиятли ўқувчиларга қандай вазифа қўйишни  режалаштирдингиз?

Баҳолаш – ўқувчиларнинг материални ўзлаштириш даражасини қандай  текширишни режалайсиз?

Техника хавфсизлиги ва меҳнатни муҳофаза қоидалари: 

 С: 5- топшириқ. Қозоғистон мактабларилаги мактаблар-даги дарснинг давомийлиги тузилган жадвалдан фойдала-ниб, саволлар ва масала тузади

В. Уйдан мактабгача, мактаб-дан уйгача бўлган йўлга қанча вақт сарфлашини юқоридаги жадвалдан фойдаланиб, ҳар куни қанча вақт уйда бўлмас-лигини ҳисобланг.

А. Душанба куни танаффус-ларга қанча вақт кетишини ҳисобланг.

 

«Ўх-хо-хо-о-о-о « “СМС ли планшет”                                       

Қайта боғланиш:  «Бир дақиқали суҳбат»

Техника хавфсизлик қоидаларига риоя қилишни билади;

Кишилар меҳнатини қадрлайди;

Дарс бўйича рефлексия: 

         

 1. Дарснинг ўқув мақсадлари тўғри танланганми?

2. Ўқувчиларнинг ҳаммаси таълимий мақсадга эришдими?

3. Эришмаса, нима учун?

 

4. Дарсда саралаш тўғри ташкиллаштирилдими?

 

5. Дарс этапларининг давомийлиги сақландими?

 

6. Дарс режасидан четга чиқишлар бўлди? Нима учун?

Қуйидаги бўш ўринга дарс ҳақидаги фикрингизни ёзинг. Дарсингизнинг мавзусига мос келадиган саволларга жавоб беринг..

1.

 

2.

 

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

 

Якуний баҳолаш (сарҳисоб) (Жалпы баға)

Дарснинг яхши ўтган икки аспекти (ўқитишни ҳамда ўқишниям ҳисобга олинг):

1.

2.

Дарсни яхшилашга нима таъсир эта олади? (ўқитишни ҳамда ўқишниям ҳисобга олинг)

1.2.

Дарс давомида мен синф ёки якка ўқувчиларнинг муваффақияти/қийинчилиги  ҳақида нима билдим, кейинги дарсимда нимага аҳамият беришим керак?

 

Текширилди:     


Информация о публикации
Загружено: 18 декабря
Просмотров: 250
Скачиваний: 0
Каримкулова Шахло Сайдахматовна
Математика, 4 класс, Уроки