Открытый урок: "Менинг Ватаним-Қозоғистон"

4.1.1.1 асар мазмунини тўлақонли тушуниш, баъзи бир жиҳатла-рини аниқлаш, ўқиганининг сабаб-оқибатларини аниқлаш учун саволлар бериш ва жавоб бериш; 4.2.9.1 турли манбалардан зарур ахборотни топиш, ишлов бериш, хулосалаш ва сабаб-оқибат алоқадорлигини чизма сифатида кўр-сатиш; 4.3.4.1ўқитувчи ёрдамида асарнинг тузилиши, услубини тако-миллаштириш, мустақил холда танқидий нуқтаи назардан баҳо-лаш ва лексик, орфографик, пунктуацион хатоларни топиш ва тузатиш. Барча ўқувчилар: матннинг мазмунини тушуниб, баъзи бир жиҳатларни аниқлаш учун саволларга жавоб беради; Ўқувчиларнинг асосий қисми: матнннинг тузилишини мус-тақил ҳолда танқидий нуқтаи назардан баҳолай олади;
Скачать материал
Просмотр
содержимого документа

Фан номи: Адабий ўқиш  2-дарс

Мактаб:

Узоқ муддатли режанинг бўлими:

Менинг Ватаним-Қозоғистон

Куни:

Ўқитувчининг исми, шарифи:

Синф:

Қатнашганлар:

Қатнашмаганлар:

Мавзу:

Бизнинг Қозоғистонимиз.

Узоқ муддатли режанинг бўлим мақсади:

4.1.1.1 асар мазмунини тўлақонли тушуниш, баъзи бир жиҳатла-рини аниқлаш, ўқиганининг сабаб-оқибатларини аниқлаш учун саволлар бериш ва жавоб бериш;

4.2.9.1 турли манбалардан зарур ахборотни топиш, ишлов бериш, хулосалаш ва сабаб-оқибат алоқадорлигини чизма сифатида кўр-сатиш;

4.3.4.1ўқитувчи ёрдамида асарнинг тузилиши, услубини тако-миллаштириш, мустақил холда танқидий нуқтаи назардан баҳо-лаш ва лексик, орфографик, пунктуацион хатоларни топиш ва тузатиш.

Дарс мақсадлари:

Барча ўқувчилар: матннинг мазмунини тушуниб, баъзи бир жиҳатларни аниқлаш учун саволларга жавоб беради;

Ўқувчиларнинг асосий қисми: матнннинг тузилишини мус-тақил ҳолда танқидий нуқтаи назардан баҳолай олади;

Айрим ўқувчилар: интернетдан Ватанимиз ҳақида маълумотлар топиш ва дафтарларига ёзади. Лексик, орфографик, пунктуацион хатоларни топади ва тузатади.  

Баҳолаш мезони:

1. Асар мазмунини тўлақонли тушуниш, баъзи бир жиҳатларини аниқ-лаш, ўқиганининг сабаб-оқибатларини аниқлаш учун савол-лар беради ва жавоб бера олади;

2. Турли манбалардан зарур ахборотни топиш, ишлов бериш, хуло-салаш ва сабаб-оқибат алоқадорлигини чизма сифатида кўрсата олади;

3.Ўқитувчи ёрдамида асарнинг тузилиши, услубини такомиллаш-тириш, мустақил холда танқидий нуқтаи назардан баҳолай олади ва лексик, орфографик, пунктуацион хатоларни топади ва тузата олади.

Луғат бойлиги:

Асосий терминлар: Ватан, мустақил, бепоён, жаннатмакон

Таянч сўзлар: жаннатмакон, навқирон, сайёҳ.

Диалог: -Ватанимизнинг ҳақиқий эгалари кимлар деб ўйлайсиз?  -Ўзликни англаш нима?

Инсоний қадриятларни сингдириш

«Мангу эл». 2. Умумий бирлик, тинчлик ва тотувлик.   6.Тарих, Маданият ва Тил умумийлиги;                                              

Фанлараро боғланиш

Ўз-ўзини таниш, бадиий меҳнат, дунётаниш.

АКТ-дан фойдаланиш

Кўникмалари

Ноутбук

Ўзлаштирилганмалакалар

 Ватан ҳақида тушунчага эга

Дарс режаси

Режаланган вақт

 

Режадаги машқлар, (қуйида режаланган машқлар билан ёдномаларни ёзинг)

Ресурслар

 

 

Боши 

 

 

 

 

           

(Ў.Ё) Ўқувчиларнинг назарини янги мавзуга  қаратиш мақсадида, хис қилиш, сезиш қобилиятини ривожлантириш мақсадида қуйидаги усулдан фойдаланиш.  Ўқувчиларнинг кўзларини юмадилар. Сувларнинг шилдириб оқиши, қушларнинг сайраши, шамолнинг секин дарахтларни тебратиши каби манзараларини кўрсатилади.Кўзларини очиб, нималарнинг товушини эшитганини топадилар ва видеороликдан кўрсатилади.

Сариқ, қизил, яшил рангли қоғозлардан сомалёт ясаш кераклиги айтилади. Сомалётнинг бир қанотига ўтган мавзуни мустаҳкамловчи саволлар, иккинчи қанотига эса қисқача яхши тилак ёздириш . Сомалётларни бир-бирига қараб учирадилар ва қушларнинг қанотига ёзилган тилак ва саволларни ўқиб, жавоб берадилар.

http://i.ytimg.com/vi/paECbUF9d3g/maxresdefault.jpg

Самалётларнинг рангига қараб гуруҳларга бирикадилар:
1-гуруҳ: Қизил  рангдагилар «Осмонўпар тоғлар»      2-гуруҳ: Яшил рангдагилар  «Дарахтзор ўрмонлар»    3-гуруҳ: Сариқ рангдагилар «Бепоён далалар»    Бугунги дарс мавзуси аниқланади ва дарс мақсади тушунтирилади.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А4 қизил, сариқ, яшил рангли қо-ғозлар

Ўртаси

(ЎЁ,Г) 1-топшириқ.  Матнни диққат билан ўқинг ва мазмунини сўзланг. « Адабий тўгарак» усулидан фойдаланиб, гуруҳларга топшириқ бериш.

1-гуруҳ: «Савол қўювчилар». Матнни ўқиб, мазмунини тушуниб, баъзи бир жиҳатларни аниқлаш учун саволлар тузади;   

2-гуруҳ: «Сўзловчилар». Саволларга жавоб бериб, матнни тушунтиради;

3-гуруҳ: «Маълумот тўпловчилар»  Матндаги қизиқарли маълумотларни тўплайдилар.                                                                                       

Дескриптор: Билим олувчи:

  • Матнни ўқиб, мазмунини тушуниб, баъзи бир жиҳатларни аниқлаш учун саволлар тузади;   
  • Саволларга жавоб бериб, матнни тушун-тиради;
  • Матндаги қизиқарли маълумотларни тўп-лайдилар.

Гуруҳлар бир-бирини изоҳли баҳолайди.

2- топшириқ. (Ж) “Мухбир” усулидан фойдала-ниб, ўқувчилар жуфтлашиб туриб олади ва мух-бир қўлида микрафон ушлаб савол беради, иккин-чи ўқувчи саволларга жавоб беради. Масалан:

-Ватанимизнинг ҳақиқий эгалари кимлар деб уй-лайсизлар?

Дескриптор: Билим олувчи:

-“Мухбир” усулидан фойдаланиб, ўқувчи-лар жуфтлашиб бир-бириларига савол бе-ради ва жавоб беради.

Товушли баҳолаш: Бунда мухбирлар суҳбат бе-рувчиларнинг ҳар жавобларига товуш бериш ор-қали баҳолаб боради

Саралаш учун ижодий иш :

Барча ўқувчилар: 5-топшириқда берилган шеър-ни ифодали ўқинг ва мазмунини тушунтиринг;

Ўқувчиларнинг асосий қисми: 4- топшириқ. Ватан ҳақидаги ҳикматларни ўқинг ва мазмунини тушунтиринг;

Айрим ўқувчилар: Интернетдан Ватанимиз мустақиллигининг биринчи беш йиллигидаги энг муҳим воқеалари ҳақида маълумотлар тўпланг ва дафтарингизга ёзинг.

Дескриптор: Билим олувчи:

-Шеърни ифодали ўқийди ва мазмунини тушунтиради;

-Ватан ҳақида ҳикматларни ўқийди ва мазмунини тушунтиради;

-Интернетдан Ватанимиз мустақиллиги-нинг биринчи беш йиллигидаги энг муҳим воқеалари ҳақида маълумотлар тўплайди ва дафтарларига ёзади.

Графикали баҳолаш.

Дам олиш дақиқаси: «Алифбо тизими» усули. Бунда ўқувчилар алфавит тартиби билан мавзуга оид сўзлар айтади.

Масалан: А- ажойиб

Б- бепоён; В- ватаним; Г- гўзал; Д-донғи кетган; Ж-жаннатмакон ва шундай давом этади.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микрофон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон ёки ноутбук

 

 

 

 

 

 

 

Алфавит жадвали

   Якуни

 

Уйга вазифа. 5- топшириқдаги шеърни ёдлаш.

Қайта боғланиш: “Суҳбат” усули орқали бажа-рилади. Бу усул орқали ўқувчилар ўзига ҳисоб бе- риш, билимини аниқлаш ва текшириш, баҳолаш, танқидий фикрлаш қобилиятларини ривожланти-ради.

 

Қўшимча ахборот       

Саралаш –  ўқувчиларга кўпроқ қандай қўллов кўрсатишни режалайсиз? Қобилиятли ўқувчиларга қандай вазифа қўйишни  режалаштирдингиз?

Баҳолаш – ўқувчиларнинг материални ўзлаштириш даражасини қандай  текширишни режалайсиз?

Техника хавфсизлиги ва меҳнатни муҳофаза қоидалари: 

 Шеърни ифодали ўқийди ва мазмунини тушунтиради;

Ватан ҳақида ҳикматларни ўқийди ва мазмунини тушун-тиради;

Интернетдан Ватанимиз мус-тақиллигининг  энг муҳим воқеалари ҳақида маълумот-лар тўплайди ва дафтарларига ёзади.

Графикали баҳолаш, то-вушли баҳолаш.                Қайта боғланиш:«Суҳбат»

Техника хавфсизлик қоидаларига риоя қилишни билади;

Кишилар меҳнатини қадрлайди;

Дарс бўйича рефлексия: 

         

 1. Дарснинг ўқув мақсадлари тўғри танланганми?

2. Ўқувчиларнинг ҳаммаси таълимий мақсадга эришдими?

3. Эришмаса, нима учун?

 

4. Дарсда саралаш тўғри ташкиллаштирилдими?

 

5. Дарс этапларининг давомийлиги сақландими?

 

6. Дарс режасидан четга чиқишлар бўлди? Нима учун?

Қуйидаги бўш ўринга дарс ҳақидаги фикрингизни ёзинг. Дарсингизнинг мавзусига мос келадиган саволларга жавоб беринг..

1.

 

2.

 

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

 

Якуний баҳолаш (сарҳисоб) (Жалпы баға)

Дарснинг яхши ўтган икки аспекти (ўқитишни ҳамда ўқишниям ҳисобга олинг):

1.

2.

Дарсни яхшилашга нима таъсир эта олади? (ўқитишни ҳамда ўқишниям ҳисобга олинг)

1.2.

Дарс давомида мен синф ёки якка ўқувчиларнинг муваффақияти/қийинчилиги  ҳақида нима билдим, кейинги дарсимда нимага аҳамият беришим керак?

 

Информация о публикации
Загружено: 18 декабря
Просмотров: 256
Скачиваний: 0
Каримкулова Шахло Сайдахматовна
Классному руководителю, 4 класс, Планирование