Математикалык баш катырмалар (ай ку тесттери)

Бул материалда математикалык баш катырмалардын ичинен ай ку тестерине байланыштуу баш катырмалар камтылган
Скачать материал
Просмотр
содержимого документа

IQ  тесттери

IQ (Интеллектуалдык коэффициент)  тесттери

Тестирлөөнүн бул түрү азыркы кезде дүйнөлүк практикада кенен жайылтылган деп эсептелет. Мындай тесттер сыналуучунун интеллектуалдык деңгээлин аныктоого арналган. Көпчүлүк И. тесттерде атайын даярдалган бланкаларда түшүнүктөрдүн логикалык байланышын табуу, классификациялоо, анализдөө ж-а жалпылоо аракеттеринен турган, өздөштүрүлгөн түшүнүктөрдүн жаңы абалда колдонулушуна ылайыкталган тапшырмалар берилет. Сыналуучу өзүнүн жообун жазуу түрүндө берет, же болбосо даяр жооптордун ичинен туурасын тегеректейт. Жалпысынан алганда, И. т. сыналуучунун акыл-эсинин өсүш деңгээлин  аныктай алат. Ал эми интеллектуалдык деңгээлин аныктоонун негизги критерийлеринен болуп, түшүнүктөр, терминдер ж-а алардын арасындагы байланыштар, билгичтиктер ж-а көндүмдөр эсептелет.  Сыналуучунун интеллектуалдык деңгээлин аныктоонун сандык көрсөткүчү катары интеллектуалдык коэффициент (IQ) түшүнүгү 1912-ж. америкалык психолог Л.Термен тарабынан негизделген.  Интеллектуалдык коэффициент (IQ) төмөндөгү формула боюнча эсептелет:

Мында, МА – сыналуучунун акыл курагы,

               СА – сыналуучунун хронологиялык курагы (жашы)[1]

 Европада 23 өлкөдө IQ тест жүргүзүшкөндө, Германиянын тургундары 107 балл менен 1-орунду алышкан. Дүйнөнүн  эң акылдуу адамы болуп  Санкт-Петербургдук Перельман  табылган, ал  математикадагы эң  татаал 7 маселени иштеген2.

 1. Суроо  белгилеринин  ордуна кандай  сандар  туура келет (1-сүрөт)?

   1-сүрөт.

 1. Бош орундукка туура келүүчү  калканды  тапкыла (2-сүрөт).

   2-сүрөт.

 1. Берилген  сан  удаалаштыгынан   суроо белгисинин  ордуна туура  келүүчү  санды аныктагыла.

1, 3, 11, 47, ?

 1. Кайсы  фрагмент  ашыкча (3-сүрөт)?

 

 

 

 

  3-сүрөт.

 1. Суроо  белгисинин  ордуна  туура келүүчү  фигураны тапкыла (4-сүрөт).

 

  4-сүрөт.

 1. Суроо белгисинин  ордуна  кандай сан туура келет          (5-сүрөт)?

5-сүрөт.

 1. Суроо белгисинин  ордуна  кандай сан туура келет          (6-сүрөт)?

6-сүрөт.

 1. Кайсыл  фигура  ашыкча (7-сүрөт)?

7-сүрөт.

 1. Суроо белгисинин  ордуна  кайсы  сан  туура  келет (8-сүрөт)?

     

8-сүрөт.

 1.   Кайсыл  фигура  ашыкча (9-сүрөт)?

9-сүрөт.

 1. 10-сүрөт.

Эгерде 10-сүрөттөгү  кубикти  жыйнасак, анда  төмөнкү  кубиктердин  кайсынысын  алууга  болбойт?

 1. Суроо белгисинин  ордуна  кайсы  фигура   туура  келет (11-сүрөт)?

11-сүрөт.

 1.  Суроо белгисинин  ордуна  кайсы  сан  туура  келет (12-

сүрөт)?

 

 

11-сүрөт.

 1. Суроо  белгисинин  ордуна  кайсы  сан  туура  келет (13-

сүрөт)?

13-сүрөт.

 

 1.  

14-сүрөт.

Кийинки  кезектеги  фигураны  аныктагыла (14-сүрөт).

 1.  Суроо белгисинин  ордуна  туура  келүүчү санды тапкыла (15-сүрөт).

15-сүрөт.

 1.  

    16-сүрөт.

Жогорудагы   сүрөттөгү  кубикти чогултуу аркылуу төмөндөгү  кайсы кубикти  алууга  болот (16-сүрөт)?

 1.  1; 2,65; 4,3; 5,95; 7,6;  ?    Берилген  сан удаалаштыгынан  суроо  белгисиин  ордуна  туура  келүүчү санды  тапкыла.
 2.  Жетишпеген  беш  бурчтукту  тапкыла (17-сүрөт).

 

 

 

 

 

 

 

 

17-сүрөт.

 1. Суроо белгисинин  ордуна кайсы фигура туура  келет  (18-сүрөт)?

18-сүрөт.

 1. Кайсы варианттагы  фигура  ашыкча (19-сүрөт)?

19-сүрөт.

 1.  Суроо белгисинин  ордуна  туура  келүүчү  санды  такыла (20 -сүрөт).

20-сүрөт.

 1. Суроо белгисинин  ордуна  туура  келүүчү  санды  такыла (21 -сүрөт).

21-сүрөт.

 1. Суроо белгисинин  ордуна кайсы фигура  туура  келет (22-сүрөт)?

22-сүрөт.

 1.  Төмөнкү  сүрөттөгү  суроо белгисинин  ордуна кандай сан коюлат (23-сүрөт)?

23-сүрөт.

 1. Суроо  белгисинин  ордуна туура  келүүчү  санды  тапкыла (24-сүрөт).

24-сүрөт.

 1. Кайсы  фигура   ашыкча (25-сүрөт)?

   25-сүрөт.

 1.  Суроо белгисинин  ордуна  туура  келүүчү  санды  тапкыла (26-сүрөт).

    26-сүрөт.

 1. Кайсы фигура  ашыкча  (27-сүрөт)?

   27-сүрөт.

 1.  Суроо  белгисинин  ордуна  туура келүүчү  санды  тапкыла (28-сүрөт).

28-сүрөт.

 1.  Суроо белгисинин  ордуна  туура  келүүчү   фигураны  тапкыла (29-сүрөт).

  29-сүрөт.

 1.  Суроо белгисинин ордуна кайсы  сан туура  келет ?

 1.  Жетишпеген  квадратты  тапкыла (30-сүрөт).

    30-сүрөт.

 1.  Кайсы  фигура  ашыкча  (31-сүрөт)?

   31-сүрөт.

 1. Төмөнкү  сүрөттөгү  жоголгон  фрагментти варианттардан   тапкыла (32-сүрөт).

  32-сүрөт.

 1.  Суроо белгисинин  ордуна  туура  келүүчү  санды  тапкыла (33-сүрөт).

   33-сүрөт.

 1. Кайсы  фигура ашыкча  экендигин   тапкыла (34-сүрөт).

  34-сүрөт.

 1.  Суроо  белгисинин   ордуна  кайсы сан туура  келет  (35-сүрөт)?

  35-сүрөт.

 1.  

   36-сүрөт.

Жогорудагы  сүрөттө  берилген  кубикти  жыйноо  менен   төмөнкү  варианттардын  кайсынысын  алууга  болбойт (36-сүрөт)?

 1.  Кайсы  фигура   ашыкча (37-сүрөт)?

  37-сүрөт.

 1.  Суроо  белгисинин  ордуна  кайсы  сан  туура  келет (38-сүрөт)?

38-сүрөт.

 1. Жетишпеген  сегментин  тапкыла (39-сүрөт).

  39-сүрөт.

 1.  Тең салмактуулук  орун  алышы  үчүн  суроо белгисиндеги  санды  тапкыла  (40-сүрөт)?

  40-сүрөт.

 1. Суроо белгисинин  ордуна  туура  келүүчү  санды  тапкыла (41-сүрөт).

   41-сүрөт.

 1.  Суроо  белгисинин  ордуна   туура  келүүчү  санды  тапкыла (42-сүрөт).

   42-сүрөт.

 1. Суроо  белгисинин  ордуна  туура  келүүчү  санды  тапкыла.

  43-сүрөт.

 1. Суроо  белгисинин ордуна туура келүүчү санды тапкыла (44-сүрөт).

44-сүрөт.

 1.  Жетишпеген  квадратты  аныктагыла (45-сүрөт).

  45-сүрөт.

 1.  

   46-сүрөт.

Кийинки  кезектеги  фигураны  тапкыла (46-сүрөт).

 1. Таразадагы  тең  салмактуулук  орун алышы үчүн суроо  белгисинин  ордундагы  сан канчага барабар болоорун тапкыла (47-сүрөт)?

47-сүрөт.

 1.  Жетишпеген  фрагментти  тапкыла (48-сүрөт).

  48-сүрөт.

 1.  Суроо  белгилеринин ордуна  туура  келүүчү  сандарды  тапкыла (49-сүрөт).

  49-сүрөт.

 1. Төмөнкү  сүрөттө  канча сызык бар (50-сүрөт)?

  50-сүрөт.

 1. Суроо  белгисинин  ордуна туура келүүчү санды  тапкыла (51-сүрөт).

  51-сүрөт.

 1.  

   52-сүрөт.

Кийинки  кезекте келүүчү фигураны  тапкыла (52-сүрөт).

 1. Суроо белгисинин  ордуна  туура  келүүчү санды  тапкыла (53-сүрөт).

3

6

9

15

8

2

10

12

11

8

19

27

19

10

29

39

?

?

?

?

 

 

 

 

 

53-сүрөт.

 

 1.  Суроо белгисинин  ордуна  туура келүүчү  санды  тапкыла (54-сүрөт).

  54-сүрөт.

 1.  Таразада  тең салмактуулук  орун  алышы үчүн  суроо  белгисинин ордуна  кандай  сандар коюлуш керек (55-сүрөт)?

  55-сүрөт.

 1. Суроо  белгисинин  ордуна кандай сан  туура  келет (56-сүрөт)?

  56-сүрөт.

 1. Суроо  белгисинин  ордуна  туура келүүчү  санды  тапкыла (57-сүрөт).

57-сүрөт.

 1. Кайсы  квадрат  ашыкча (58-сүрөт)?

58-сүрөт.

 1.   Төмөнкү  сүрөттөгү  бош орундукка кандай  ромб   туура келет (59-сүрөт)?

  59-сүрөт.

 1. Суроо  белгисинин ордуна  туура  келүүчү  санды  тапкыла (60-сүрөт).

  60-сүрөт.

 1.  Суроо белгисинин  ордуна  туура  келүүчү  санды  тапкыла (61-сүрөт).

    61-сүрөт.

 1.  Суроо белгисинин  ордуна  туура  келүүчү  санды  тапкыла (62-сүрөт).

  62-сүрөт.

 1. Суроо белгисинин  ордуна  туура  келүүчү  санды  тапкыла (63-сүрөт).

    63-сүрөт.

 1. Төмөнкү  сүрөттөгү  суроо  белгисинин  ордуна туура келүүчү  санды  тапкыла (64-сүрөт).

   64-сүрөт.

 1.  Таразада тең салмактуулук  сакталышы үчүн  суроо белсинин ордуна туура  келүүчү сан  канчага барабар болушу керек (65-сүрөт)?

  65-сүрөт.

 1. Хти  тапкыла (66-сүрөт).

66-сүрөт.

 1.  Суроо белгисинин ордуна  кайсы  фигура  туура  келет (67-сүрөт)?

  67-сүрөт.

 1. Суроо белгисинин  ордуна  туура келүүчү санды  тапкыла (68-сүрөт).

68-сүрөт.

 1. Төмөнкү  сүрөттөгү  суроо белгисинин  ордуна туура  келүүчү  беш  бурчтукту  тапкыла (69-сүрөт).

   69-сүрөт.

 1. Төмөнкү  фигуралардын   кайсынысы  ашыкча (70-сүрөт)?

70-сүрөт.

 1. Суроо белгисине  туура келүүчү   санды  тапкыла (71-сүрөт).

71-сүрөт.

 1.  Төмөнкү  сүрөттө  канча  түз  сызык  бар (72-сүрөт)?

  72-сүрөт.

 1. Суроо  белгисинин  ордуна  туура  келүүчү  санды  тапкыла  (73-сүрөт).

73-сүрөт.

 1.  Төмөнкү  сүрөттөгү  суроо  белгисинин  ордуна  туура  келүүчү  фигураны   тапкыла  (74-сүрөт).

   74-сүрөт.

 1.  

75-сүрөт.

Жогорудагы  сүрөттөгү  кубикти  жыйноо менен  төмөнкү  варианттардагы жыйналган кубиктердин кайсынысын   алууга  болот (75-сүрөт)?

 1. Суроо  белгисинин  ордуна  туура  келүүчү  санды  тапкыла (76-сүрөт).

  76-сүрөт.

 1.  

   77-сүрөт.

Жогорудагы берилген  беш бурчтукка  туура  келүүчү  беш бурчтукту  төмөнкү  варианттардан  тапкыла (77-сүрөт).

 1. Суроо  белгисинин  ордуна  туура  келүүчү  санды  тапкыла (78-сүрөт).

    78-сүрөт.

 1.  Суроо  белгисинин  ордуна  туура  келүүчү  санды  тапкыла.

4328

8567

3124

54?9

 1.  Тараза тең салмактуулукка  ээ болушу  үчүн суроо белгисинин ордуна кандай сан туура  келет?

79-сүрөт.

 1. Төмөнкү  сүрөттөгү  суроо  белгисинин  ордуна  туура  келүүчү   тик  бурчтукту  тапкыла (80-сүрөт).

   80-сүрөт.

 1. Суроо  белгисинин ордуна  туура  келүүчү  санды  тапкыла (81-сүрөт).

81-сүрөт.

 1. Суроо  белгисинин  ордуна  туура  келүүчү  санды  тапкыла (82-сүрөт).

  82-сүрөт.

 1.  Берилген  фигураларды  пайдаланып кураштыруу менен квадратты  түзгүлө (83-сүрөт).

 

83-сүрөт.

 1.  Суроо  белгисинин  ордуна  туура  келүүчү  фигураны  тапкыла (84-сүрөт).

    85-сүрөт.

 1.  

86-сүрөт.

Жогорудагы сүрөттөгү  кубикти  жыйноо  менен төмөнкү  варианттардын кайсынысын  алууга  болот (86-сүрөт)?

 1. Суроо  белгисинин  ордуна  туура  келүүчү  санды  тапкыла (87-сүрөт).

   87-сүрөт.

 1. Төмөнкү фигурадагы   суроо  белгисинин  ордуна  туура  келүүчү  санды  тапкыла (88-сүрөт).

88-сүрөт.

 1. Суроо белгисинин  ордуна  туура  келүүчү  санды  тапкыла.

4936:67

2581:95

1664:?

 1. Суроо  белгисинин  ордуна  туура  келүүчү  фигураны  тапкыла (89-сүрөт).

     89-сүрөт.

 1.  

  90-сүрөт.

Жогоруда берилген   сүрөттөгү  суроо  белгисинин  ордуна   туура келүүчү  фигураны  тапкыла (90-сүрөт).

 1. Төмөнкү  сүрөттө  канча  түз сызык  бар  (91-сүрөт)?

   92-сүрөт.

 1.  Амалдар  туура  аткарылгандай  суроо  белгилеринин   ордуна  туура  келүүчү   сандарды  тапкыла.

 1. Суроо  белгисинин   ордуна  туура  келүүчү  санды  тапкыла (93-сүрөт).

  93-сүрөт.

 1. Төмөнкү  фигурадагы   суроо  белгисинин  ордуна  туура  келүүчү  санды  тапкыла (94-сүрөт).

  94-сүрөт.

 1. Жетишпеген   квадратты  тапкыла (95-сүрөт).

95-сүрөт.

 

 1.                   Сан катарындагы суроо белгисинин ордуна

туура келүүчү  санды  тапкыла.

15, 30, 45, 90, 135, 270, ?

 1.                   Кайсы фигура  ашыкча (96-сүрөт)?

   97-сүрөт.

 1.                   Суроо белгисинин  ордуна  туура  келүүчү  санды тапкыла (98-сүрөт).

     98-сүрөт.

 1.                   Жетишпеген  квадратты  тапкыла (99-сүрөт).

99-сүрөт.

 1.                   Суроо белгисинин  ордуна  туура  келүүчү  санды  тапкыла (100-сүрөт).

 

  100-сүрөт.

 1.                   Төмөнкү  сүрөттө канча  түз  сызык  бар (101-сүрөт)?

  101-сүрөт.

 1.                   Суроо белгисинин  ордуна  кандай  сан коюлат (102-сүрөт)?

102-сүрөт.

 1.                   Кайсы  фигура ашыкча (103-сүрөт)?

103-сүрөт.

 1.                   Суроо  белгисине  кандай сан  туура келет (104-сүрөт)?

   104-сүрөт.

 1.                   Суроо  белгисинин  ордуна   туура  келүүчү  санды  тапкыла (105-сүрөт).

  105-сүрөт.

 1.                   Суроо белгисинин  ордуна кандай сан  туура  келет (106-сүрөт)?

  106-сүрөт.

 1.                   Суроо  белгисинин  ордуна  туура  келүүчү  санды  тапкыла (107-сүрөт).

107-сүрөт.

 1.                   Суроо  белгисинин  ордуна  туура  келүүчү санды  тапкыла (108-сүрөт).

   108-сүрөт.

 1.                   Кайсы  фигура  ашыкча (109-сүрөт)?

                                     

   109-сүрөт.

 1.                   Суроо  белгисинин  ордуна  кандай  сан  туура  келет (110-сүрөт)?

  110-сүрөт.

 1.                   Суроо  белгисинин  ордуна  кандай сан  туура келет (111-сүрөт)?

  111-сүрөт.

 1.                   Суроо белгисинин  ордуна  туура  келүүчү  санды  тапкыла (112-сүрөт)?

     112-сүрөт.

 1.                   Суроо  белгисинин  ордуна  туура  келүүчү  санды  тапкыла (113-сүрөт).

  113-сүрөт.

 1.                    

114-сүрөт.

Жогоруда берилген сүрөттөгү  суроо  белгисинин  ордуна  туура келүүчү  фигураны  тапкыла (114-сүрөт).

 1.                   Суроо  белгиинин  ордуна  туура  келүүчү  фигураны    тапкыла (115-сүрөт).

  115-сүрөт.

 1.                   Суроо белгисинин  ордуна  туура  келүүчү  санды  тапкыла  (116-сүрөт).

  116-сүрөт.

 1.                   Кайсы фигура  ашыкча   (117-сүрөт)?

  117-сүрөт.

 1.                   Суроо  белгисинин  ордуна  туура  келүүчү  санды   тапкыла  (118-сүрөт).

118-сүрөт.

 1.                   Канча түз   сызык  бар  (119-сүрөт)?

 

 

 

  119-сүрөт.

 1.                   Суроо  белгисинин  ордуна  туура келүүчү  санды  тапкыла (120-сүрөт).

  120-сүрөт.

 1.                   Суроо  белгисинин  ордуна  туура  келүүчү  санды  тапкыла  (121-сүрөт)?

  121-сүрөт.

 1.                   Кайсы  фигура  ашыкча (122-сүрөт)?

122-сүрөт.

 1.                   Төмөнкү  сүрөттө  канча  айлана  бар (123-сүрөт)?

  123-сүрөт.

 1.                   Кайсы  фигура  ашыкча (124-сүрөт)?

  124-сүрөт.

 1.                   Кийинки  катарга   кайсы  фигура туура  келет  (125-сүрөт).

 

   125-сүрөт.

 1.                   Кайсы фигура   ашыкча  (126-сүрөт)?

126-сүрөт.

 

 

 

 

 

 

  

1

 


[1] «ПЕДАГОГИКА» ЭНЦИКЛОПЕДИЯСЫ. БИШКЕК – 2004.

2 Эң,Эң, Эң...//Н.Марат уулу,С.М.Амиралиев-Б.:Бийиктик-плюс,2017-320 б.

Информация о публикации
Загружено: 16 мая
Просмотров: 335
Скачиваний: 2
Эрматали уулу Баяман
Математика, Прочее, Разное