Календарное планирование по кыргызской литературе с 5-11 классы

Календарные планы по кыргызской литературе для 5-11 классов
Скачать материал
Просмотр
содержимого документа

V    КЛАСС (жыл бою 68 саат)

 

                        ТЕМАЛАРЫ

сааты

мөөнөтү

                                                       I чейрек (18 саат)

 

 

1. 

Киришүү. 

 

ЭЛДИК ЖОМОКТОР  

 

 

«Алтын куш» 

 

«Акыл Карачач» 

 

«Акылдуу дыйкан», 

 

5

«Өнөрлүү бала» 

 

 

ЭЛДИК ДИДАКТИКАЛЫК ЧЫГАРМАЛАРДАН  

Макал-ылакаптар 

2

 

1

Табышмактар 

 

2

Жаңылмачтар 

 

3

Апыртмалар 

 

ЭЛДИК ЭПИКАЛЫК МУРАСТАН  

 

 

«Манастын бала чагы» («Манас» эпосунан үзүндү) 

1

 

АДАБИЙ ЖОМОКТОР  

 

 

«Жетим менен сыйкырчы» 

2

 

Класстан тышкаркы окуу 

 

Жазуу жумуштары 

 

Чейректик кайталоо 

2

 

II чейрек (14 саат)

 

 

“Жетим менен сыйкырчы” 

2

 

Ч.Айтматов. «Бугу эне» («Ак кеме» повестинен үзүндү). 

 

Т.Үмөталиев. «Күч бирдикте». 

 

Ж.Садыков. «Эненин жүрөгү». 

 

С.Рысбаев. «Балык балдар же көл жээгиндеги түнкү кум сепилдер». 

 

КЫРГЫЗ ФАНТАСТИКАСЫНЫН ТАРЫХЫНАН

 

 

К.Эсенкожоев. «Үчүнчү шар». 

 

Класстан тышкаркы окуу. 

1

 

Жазуу жумуштары 

 

Чейректик кайталоо 

2

 

III чейрек (18 саат)

 

 

К.Эсенкожоев. “Үчүнчү шар”. 

 

ҮРКҮН ТЕМАСЫ

 

 

Ы.Шайбеков. «Кайран эл». 

 

К.Баялинов. «Ажар» повести. 

 

С.Өмүрбаев. «Телегей» (романдан тандалган үзүндүлөр) 

 

УЛУУ АТА МЕКЕНДИК СОГУШ ТЕМАСЫНАН

 

 

А.Осмонов. «Неге кечигет», «Бүкөн» 

 

С.Жусуев. «Алакан». 

 

Ч.Айтматов. «Атадан калган туяк» 

 

 

 

ЖАРАТЫЛЫШ ЖАНА АДАМ  

«Карагул ботом» (элдик чыгарма). 

 

1

А.Токомбаев. «Ай нурунда кышкы түн», «Жайкы таңда». 

 

2

Класстан тышкаркы окуу. 

 

3

Жазуу жумуштары 

 

4

Чейректик кайталоо 

 

IV чейрек (18 саат)

 

 

А.Осмонов. «Ата Журт», «Кыргыз тоолору» 

 

Р.Шүкүрбеков. «Тоо эчки» 

 

М.Алыбаев. «Ала-Тоо», «Соң-Көл», «Тянь-Шань» 

 

С.Эралиев «Жамгыр», «Булут» 

 

ЭЛ АКЫНДАРЫНЫН ЧЫГАРМАЛАРЫНАН

 

 

Тоголок Молдо. «Телибай Тентек» 

 

Барпы Алыкулов. «Жакшы кыз», «Өзү каар, тили заар кыз», «Болоор жигит», «Болбос жигит», «Эр жигитке сын». 

 

ОРУС КЛАССИКАЛЫК АДАБИЯТЫНЫН

 

 

А.С.Пушкин. «Балык жана балыкчы тууралуу жомок» 

 

Класстан тышкаркы окуу. 

 

Жазуу жумуштары 

 

Чейректик жана жылдык кайталоо 

 

Жалпы: 

Чыгармаларды үйрөнүү үчүн  

46 

 

Класстан тышкаркы окуу  

 

Жазуу жумуштары үчүн  

 

Чейректик жана жылдык кайталоо үчүн  

 

 

VIКЛАСС (жыл бою 68 саат)

 

 

Темалары

сааты  

мөөнөтү

 

                                  I чейрек (18 саат)

 

 

1

Киришүү 

 

ЭЛДИК ООЗЕКИ ЧЫГАРМАЧЫЛЫКТЫН  

КАЗЫНАСЫНАН  

 

 

 

 

Эмгек ырлары: «Оп майда», «Бекбекей», «Шырылдаң» 

 

Каада-салт ырлары: «Алдей-алдей, бөбөгүм», «Акыйнек», «Жарамазан» 

 

Арман ырлары: «Койчунун арманы» 

 

Кошоктор: «Дыйкандын аялынын кошогу», «Гүл ойрон» 

 

Тамсилдер: «Алкы жаман карышкыр», «Арстандын күчүн асыраган Мышык», «Иттин доолдай тиктирем дегени» (Тоголок Молдо иштеп чыккан). 

 

ЭЛДИК ЭПОСТОРДОН  

 

 

«Эр Төштүк» 

 

Класстан тышкаркы окуу. 

 

Жазуу жумуштары 

 

Чейректик кайталоо 

 

II чейрек (14 саат)

 

 

«Эр Төштүк» 

 

«Каныкейдин Тайторуну чапканы» («Манас» эпосунан үзүндү). 

 

А.Чоробаев. «Тайлак баатыр». 

 

 

ЭЛ АКЫНДАРЫНЫН ЧЫГАРМАЛАРЫНАН  

 

 

Токтогул Сатылганов. «Жеңижокту жоктоо». 

 

Жеңижок Өтө уулу. «Айтамын санат тобуна». 

 

Барпы. «Балдарга насыят» 

 

Класстан тышкаркы окуу. 

 

Жазуу жумуштары 

 

Чейректик кайталоо 

 

III чейрек (18 саат)

 

 

Барпы. «Балдарга насыят» 

 

АКЫН-ЖАЗУУЧУЛАР КАЙРА ИШТЕП ЧЫККАН

ЧЫГАРМАЛАРДАН  

 

 

А.Осмонов. «Толубай сынчы» 

 

Ж.Бөкөнбаев. «Чептен эрдин күчү бек» 

 

КЫРГЫЗ ЭЛИНИН ӨТКӨН ТУРМУШУНАН  

 

 

А.Токомбаев. «Күүнүн сыры», «Акылмандын жообу» 

 

М.Элебаев. «Бороондуу күнү» 

 

Ч.Айтматов. «Биринчи мугалим» 

 

Класстан тышкаркы окуу. 

 

Жазуу жумуштары 

 

Чейректик кайталоо 

 

                                           IV чейрек (18 саат)

 

Ч.Айтматов. «Биринчи мугалим» 

 

М.Абылкасымова. «Эстелик сүйлөйт» 

 

Б.Жакиев. «Атанын тагдыры» 

 

ЖАРАТЫЛЫШ, ЖАН-ЖАНЫБАРЛАР ЖӨНҮНДӨ  

 

 

Т.Сыдыкбеков. «Көк серек» 

 

АДЕП-АХЛАК ТЕМАСЫНАН  

 

 

Ж.Мавлянов «Нан» 

 

Класстан тышкаркы окуу. 

 

Жазуу жумуштары. 

 

Чейректик жана жылдык кайталоо. 

 

Жалпы: 

Чыгармаларды үйрөнүү үчүн  

46 

 

Жазуу жумуштары үчүн  

 

Класстан тышкаркы окуу  

 

Чейректик жана жылдык кайталоо үчүн  

 

 

 

 

 

VII          КЛАСС (жыл бою 102 саат)

 

 

 

                             ТЕМАЛАРЫ  

сааты  

мөөнөтү

 

I чейрек (27 саат)  

 

 

Киришүү. 

 

ЭЛДИК ООЗЕКИ ЧЫГАРМАЧЫЛЫКТЫН  

КАЗЫНАСЫНАН  

 

 

 

«Кожожаш» 

 

2

«Эр Табылды» 

 

 

ЭЛ АКЫНДАРЫНЫН ЧЫГАРМАЛАРЫНАН  

 

 

1

Молдо Кылыч. «Чүй баяны» 

 

 

2

Токтогул. «Санат, насыят ырларынан» 

 

3

Барпы. «Ак кымкаптан тон албайм», «Сүйлөш үчүн тил керек», «Ала-Тоо көрккө келбейт эл болбосо» 

 

4

Айтыш. Жеңижок менен Эсенамандын айтышы 

 

5

Калык Акы уулу. «Баскан жол» (тандалган үзүндүлөр). 

 

6

Коргол Досу уулу. «Токтогулдун баласынын өлгөнүн угузганы» 

 

КЫРГЫЗ ПРОФЕССИОНАЛ АДАБИЯТЫНАН  

 

 

1

А. Токомбаев. «Жараланган жүрөк» 

 

2

Класстан тышкаркы окуу 

 

3

Жазуу жумуштары 

 

4

Чейректик кайталоо 

 

II чейрек (21 саат)

 

 

1

А. Токомбаев. «Жараланган жүрөк» 

 

2

Н.Байтемиров. «Тарых эстелиги» (романдан тандалган үзүндүлөр). 

 

3

Т. Сыдыкбеков. «Акылман куудул» 

 

4

Ч.Айтматов. «Бетме-бет» 

 

5

Ч.Айтматов. «Эрте келген турналар» 

 

6

Ч.Айтматов «Балалыгым» 

 

7

Класстан тышкаркы окуу 

 

8

Жазуу жумуштары 

 

9

Чейректик кайталоо 

 

III чейрек (27 саат)  

 

 

1

Ч.Айтматов «Балалыгым» 

 

2

А.Осмонов. «Маляр», «Буудай сапыруу», «ФЗОдогу иниме»,

«Жумушчу», «Ысык-Көлдө төрт мезгил», «Кайыңды», «Оорулуу акын» 

 

3

Ж.Сыдыков. «Манастын уулу Семетей» 

 

4

Т.Касымбеков. «Адам болгум келет» 

 

5

Т.Кожомбердиев. «Апа», «Эне жана коломто» 

 

6

Ж.Мамытов. «Буурул түндүн жомогу» 

 

7

А.Жакыпбеков. «Айкашка» 

 

8

О.Султанов. «Кош, Ысык-Көл», «Бокс», «Алтай… Алтай», «Жоокер» 

 

9

М.Байжиев «Бир тоголок самын» 

 

10

Класстан тышкаркы окуу 

 

11

Жазуу жумуштары 

 

12

Чейректик жана жылдык кайталоо 

 

                                 IV чейрек (27 саат)  

 

 

1

М.Байжиев «Бир тоголок самын» 

 

2

М.Тойбаев. «Жоронун жоруктары» 

 

3

М.Гапаров. «Байчечек» 

 

4

А.Өмүрканов «Чолпонбай» 

 

5

Э.Ибраев. «Ойгон, кыргыз», «Улут болсом, тилим менен улутмун» 

 

6

А.Стамов. «Үч мээрим» 

 

7

С.Раев. «Эмне дейм, сизге эжеке» 

 

ОРУС АДАБИЯТЫНАН  

 

 

1

А.П.Чехов. «Хамелеон», «Чиновниктин өлүмү» 

 

2

Класстан тышкаркы окуу 

 

3

Жазуу жумуштары 

 

4

Чейректик жана жылдык кайталоо 

 

Жалпы: 

Чыгармаларды үйрөнүү үчүн  

76 

 

Жазуу жумуштары үчүн  

12 

 

Класстан тышкаркы окуу  

 

Чейректик жана жылдык кайталоо үчүн  

 

 

 

 

 

                                                   8-класс(жыл бою 68 саат)

 

                                  ТЕМАЛАРЫ  

сааты  

мөөнөтү

 

I чейрек (18 саат)

 

 

КЫРГЫЗ ЭЛИНИН БАЙЫРКЫ ЖАЗМА ЭСТЕЛИКТЕРИ ЖАНА ООЗЕКИ КӨРКӨМ МУРАСЫ

 

Орхон-Эне-Сай жазма эстеликтери жөнүндө жалпы маалымат. Күл Тегиндин эстелигиндеги ташка чегилген жазуулар. 

 

 

КЫРГЫЗ ЭЛИНИН ООЗЕКИ КӨРКӨМ  КАЗЫНАСЫ 

 

 

 

Жалпы обзор. 

 

 

«Манас» (мугалим жана окуучулар бириктирилген варианттан, же Сагымбайдын же Саякбайдын варианты өздөрү тандап алат). 

10 

 

 

“Семетей” 

 

 

Класстан тышкаркы окуу. 

 

 

Жазуу жумуштары 

 

 

7

Чейректик кайталоо 

 

 

II чейрек (14 саат)

 

 

“Семетей” 

 

 

«Сейтек» 

 

 

Класстан тышкаркы окуу. 

 

 

10 

Жазуу жумуштары 

 

 

11 

Чейректик кайталоо 

 

 

III чейрек (18 саат)

 

 

12 

“Сейтек” 

 

 

13 

«Курманбек» эпосу 

 

 

ТҮРК ЭЛДЕРИНИН ОРТОК  

МУРАСТАРЫНАН  

 

 

 

Жусуп Баласагын «Кут алчу билим» (тандалган үзүндүлөр). 

 

 

Махмуд Кашкары. «Түрк сөздөрүнүн жыйнагы» (сөздүктөгү элдик ырлар, макал-ылакаптар) 

 

 

УЛАМЫШКА АЙЛАНГАН АКЫЛМАН ИНСАНДАРДЫН МУРАСТАРЫНАН  

 

Асан Кайгы, Токтогул, Кетбука. 

 

 

XIX — XX КЫЛЫМДАГЫ ЭЛ ЫРЧЫЛАРЫНЫН ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫ  

 

 

Жалпы обзор. 

 

 

Калыгул Бай уулу. «Калыгулдун сөзү», «Санат, насыят» терме ырлары», «Акыр заман» 

 

 

Арстанбек Буйлаш уулу. «Тар заман» 

 

 

Класстан тышкаркы окуу. 

 

 

Жазуу жумуштары 

1

 

 

6

Чейректик кайталоо 

 

IV чейрек (18 саат)  

 

 

Токтогул Сатылгановдун ырлары: «Кош, апаке», «Айланган тоонун бүркүтү», «Энсеген элим, аманбы», «Жаштарга»,

«Эшмамбет менен учурашуу», «Гүлдөп ал», «Дүнүйө»,

«Алымкан», «Өмүр», «Карылык», «Өлүм алдында ырдаганы» 

 

Жеңижок (Өтө Көкө уулу). «Балалык», «Жалгыз тал менен сүйлөшүү», «Аккан суу», «Үй-бүлө», «Ак куржун толо ыр калды» 

 

Барпы Алыкулов. Ырлары: «Ынтымак», «Айт, айт десе», «Күн», «Шамал», «Дүнүйө», «Көз», «Кулмырза менен Аксаткын».

Сүйүү лирикалары: «Мөлмөлүм», «Мырзайым», «Буракжан», «Гөзал кыз» 

 

ЧЫГЫШ КЛАССИКАСЫНАН  

 

 

Ш.Руставели. «Жолборс терисин жамынган баатыр» 

 

Класстан тышкаркы окуу. 

 

Жазуу жумуштары 

 

Чейректик жана жылдык кайталоо 

 

Жалпы: 

Чыгармаларды үйрөнүү үчүн  

54 

 

Жазуу жумуштары үчүн  

 

Класстан тышкаркы окуу  

 

Чейректик жана жылдык кайталоо үчүн  

 

 


                                                            IX КЛАСС (жыл бою 102 саат)

 

 

ТЕМАЛАРЫ

сааты  

мөөнөтү

 

I чейрек (27 саат)

 

 

 

СОВЕТТИК МЕЗГИЛДЕГИ КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ

 

 

1

К.Тыныстанов. Өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу маалымат. «Ала-Тоо», «Кышкы түндө», «Манас күмбөзү», «Ысык-Көл», «Жайлоо», «Жаз» 

 

2

С.Карачев. Өмүрү, чыгармачылыгы тууралуу маалымат. «Эрксиз күндөрдө» 

 

3

А.Токомбаев. Өмүрү, чыгармачылыгы тууралуу маалымат. «Мезгил учат» повести 

 

4

К.Жантөшев. Өмүрү, чыгармачылыгы тууралуу маалымат. «Каныбек» романы (тандалган үзүндүлөр). 

 

5

М.Элебаев. Өмүрү, чыгармачылыгы тууралуу маалымат. «Кыйын кезең» повести. 

 

6

Ж.Турусбеков. Өмүрү, чыгармачылыгы тууралуу маалымат. «Ажал ордуна» драмасы, «Энем», поэмасы. 

 

7

Класстан тышкаркы окуу. 

 

8

Жазуу жумуштары 

 

9

Чейректик кайталоо. 

 

 

II чейрек (21 саат)  

 

 

1

Ж.Турусбеков. Өмүрү, чыгармачылыгы тууралуу маалымат. «Ажал ордуна» драмасы, «Энем», поэмасы. 

 

2

Ж.Бөкөнбаев. Өмүрү, чыгармачылыгы тууралуу маалымат. «Ажал менен Ар-Намыс» поэмасы 

 

3

К.Маликов, А.Куттубаев. Өмүрү, чыгармачылыгы тууралуу маалымат. «Жаңыл Мырза» драмасы

 

 

4

А.Осмонов. Өмүрү, чыгармачылыгы тууралуу маалымат.

Лирикалары: «Бөбөккө», «Адамзат», «Тирүүлүк», «Коштошуу», «Мен тансам…», «Өзүмдү өзүм», «Мен кыргыздын акыны», «Музыка», «Пушкинге», «Шотага». Поэмалары: «Ким болду экен?», «Эшимкандын тереги», «Өлүп тирилгендер» 

 

5

Класстан тышкаркы окуу. 

 

6

Жазуу жумуштары 

 

7

Чейректик кайталоо 

 

 

III чейрек (27 саат)  

 

 

1

Ч.Айтматов. Өмүрү, чыгармачылыгы тууралуу маалымат. «Саманчынын жолу», «Ак кеме» повесттери 

 

2

Т.Адышева. Өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу маалымат. «Кылы үзүлгөн комузум» (повесттен үзүндү). 

 

3

К.Осмоналиев. Өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу маалымат. «Бүркүтчү» (аңгемеден үзүндү). 

 

4

К.Каимов. Өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу маалымат. «Анарбайдын көпүрөсү» 

 

5

А.Саспаев. Өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу маалымат. «Татым туз», «Сарала ит» 

 

6

Б.Сарногоев. Өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу маалымат. «Бүркүттүн өлүмү» 

 

7

Класстан тышкаркы окуу. 

 

Жазуу жумуштары 

 

Чейректик жана жылдык кайталоо 

 

 

IV чейрек (27 саат)  

 

 

1

Ө.Даникеев. Өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу маалымат. «Кыздын сыры» повести 

 

2

Ш.Садыбакасов. Өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу маалымат. «Ак боз ат» драмасы 

 

3

К.Жусубалиев. Өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу маалымат. «Кожожаш мерген» (повесттен үзүндү) 

 

4

К.Акматов. Өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу маалымат. «Эки сап өмүр» 

 

 

ЭГЕМЕНДҮҮЛҮК МЕЗГИЛИНДЕГИ  КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ  

 

5

А.Жакшылыков. Өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу маалымат. «Кара Молдо» 

 

6

А.Рыскулов. Өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу маалымат. «Атакенин ак болот» романы 

 

7

Э.Эрматов. Өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу маалымат.

 

 

«Саймалуу таш» ыр түрмөгү 

 

 

8

Адабият теориясы боюнча V-IX класстарда алган билимдерди кайталоо жана жыйынтыктоо. 

 

Класстан тышкаркы окуу. 

 

10

Жазуу жумуштары 

 

11

Чейректик жана жылдык кайталоо 

 

Жалпы: 

Чыгармаларды үйрөнүү үчүн  

76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарлык план  кыргыз адабияты 10-класс

 

                                                Темасы 

 

 

Сааты 

Күнү

 

1-чейрек 9 жума 27 саат

 

 

1

19-20-кылымдардагы кыргыз кол жазма адабияты

1

 

2

Молдо Нияздын өмүрү , чыгармачылыгы . Санаттар “Даткайым”

2

2-6.09

3

Нурмолдонун өмүрү ,чыгармачылыгы

2

 

4

Реферат 

1

9-13.09

5

Молдо Кылычтын өмүрү , чыгармачылыгы

1

 

6

“Бүркүттүн тою”  “Буудайык”

2

16-20.03

7

“Зар заман ” казалы

1

 

8

Тоголок Молдонун өмүрү , чыгармачылыгы

1

 

9

“Кемчонтой”поэмасы

1

23-27.09

10

“Куштардын ангемеси”

1

 

11

“Жер жана анын балдары”

1

 

12

“Эшек менен Булбул”

1

30-4.10

13

“Талым кыз менен Көбөктүн айтышы”

1

 

14

“Үрпүкан”

1

 

15

Дилбаян 

1

7-11.10

16

О.Сыдыков  “Шабдан” казалы

2

 

17

Белек Солтоноев  өмүрү , чыгармачылыгы

1

14-18.10

18

“Румкан” поэмасы

2

 

19

Казыбек Мамбетиминдин өмүрү чыгармачылыгы

1

21-25.10

20

Кыргыз профессионал жазма адабиятынын жаралышы

1

 

21

Поэзия , проза

1

 

22

Тест 

1

28-1.11

 

 

 

 

 

2-чейрек  7 жума 21 саат

 

 

1

Драматургия 

1

 

2

К.Тыныстанов өмүрү чыгармачылыгы 

1

 

3

“Жаныл Мырза”поэмасы

1

11-15.11

4

Кл.тыш окуу. К.Тыныстанов “Академия кечелери”

1

 

5

Кыргыз адабияты согушка чейинки мезгилде . Проза , поэзия

2

18-22.11

6

Драматургия

1

 

7

Мукай Элебаев . Өмүрү , чыгармачылыгы

1

 

8

“Узак жол” романы

4

25-29.11

2-6.12

9

Кл. тыш. окуу. М. Элебаевдин күндөлүктөрү

1

 

10

Жазуу жумушу

1

 

11

А.Токомбаев . Өмүрү , чыгармачылыгы

1

9-13.12

12

Лирикалары : “Өмүргө” , “Арча көрсөн” ,  “Унчукпасам”  “Макул эмесмин”  “Бир шилтемдер” “Кыргызчылык”  “Тил алсан”  “Алкоо”  “Эгер болсон”  “Сизге” “Жооп кат”  “Эскерме”  “Түбөлүк деп түшүнбө”  “Мунарык”   “Кандуу жылдар”

4

16-20.12

23-28.12

13

Кайталоо 

1

 

 

3-чейрек  10 жума 30 саат

 

 

1

Ж.Турусбековдун өмүрү чыгармачылыгы

1

 

2

“Ажал ордуна драмасы”

3

 

3

К.Маликов  өмүрү чыгармачылыгы

1

 

4

“Балбай” поэмасы

3

 

5

Дилбаян 

1

 

6

Ж Бөкөнбаев  өмүрү чыгармачылыгы

1

 

7

“Кыргыздын Ала-Тоосу” “Жаштык кез”  “Көк менен”

“Кезигишүү”  ж.б. лирикалары

2

 

8

К.Жантөшев  өмүрү чыгармачылыгы

1

 

9

“Каныбек”  романы

4

 

10

Жазуу жумушу

1

 

11

Согуш кезиндеги жана андан кийинки кыргыз адабияты       (1941-1959)

3

 

12

А Осмонов  өмүрү чыгармачылыгы

1

 

13

Лирикалары “Отуз жаш” “Өмүргө” “Дүнүйө”  “Адамга” “Чын жолдош” “Сулууга”   “Аялга”

4

 

14

Поэмалары    “Женишбек”  “Майдын түнү”   

2

 

15

Кайталоо 

2

 

 

4-чейрек 8 жума  24 саат

 

 

1

Кл.тыш окуу А Осмонов “Эскерме”  “Менин күнүм”  “Билбейм кандай”

1

 

2

Дилбаян 

1

 

3

Адабият теориясы . Ыр түзүлүшү жөнүндө түшүнүк

1

 

4

М.Алыбаевдин лирикалары : “Суйгөнүмдүн сүрөтүнө” “Кыз жана гүл”  “Кээде бүркөө кээде жарк дейт кабагын”  “Ойлончу”  “Айтчы жаным”  “Сага”

2

 

5

Сатиралары   “Ак чүч”  “Бюрократ”  “Кошоматчы”   

“Адабияттык парад”

1

 

6

Адабият теориясы. Лирикалык каарман . Сүйүү лирикалары

1

 

7

Р.Шүкүрбеков “Жинди суу” термеси 

2

 

8

Жазуу жумушу

1

 

9

Кошумча окуу “Жер жөнүндө терме”

1

 

10

Б. Сарногоев  өмүрү чыгармачылыгы

1

 

11

“Ашуудан берген отчетум”

3

 

12

Кошумча окуу “Аялдар жөнүндө терме”

1

 

13

Г.Низами .  Казалдар

2

 

14

Э.Хемингуэй  “Чал жана дениз”повести

4

 

15

Кайталоо 

1

 

16

Тест 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз адабияты    11 - класс

Ѳтулуучу  материалдар

Сааты

Мооноту

 

1-чейрек

 

 

1

1960-90-жылдардагы кыргыз адабияты

1

 

2

Проза, драматургия, адабият таануу жана сын

3

 

3

Т. Сыдыкбенов омуру чыгармачылыгы 

1

 

4

“Кок асаба” романында кыргыздын байыркы турмушунун чагылдырылышы

2

 

5

Чыгарманын каармандары

2

 

6

Жазуучунун тарыхый коларитти беруудогу корком чеберчилиги

1

 

7

Ч. Айтматовдун омуру, чыгармачылыгы

1

 

8

“Жамийла “ повести

3

 

9

“Делбирим”

3

 

10

“Тоолор кулаганда” романынын адептик-рухий маани мазмуну.Саманчиндин образы

2

 

11

Чыгарманын цивилизация,табият,рух жөнундөгу философиясы

1

 

12

“Кылым карытар бир кун”

5

 

13

Романдагы каармандардын терен байланышы: тарыхый акыл-эс жөнундөгу идея

1

 

14

Ыйман проблемасы.Гуманизм идеясы

1

 

15

Дил баян

2

 

 

2-чейрек

 

 

1

Лирикалуулук жана драмалуулук

1

 

2

“Кыямат” романы

4

 

3

У.Абдукаимовдун өмуру,чыгармачылыгы

1

 

4

“Майдан” романы

3

 

5

Т.Касымбековдун өмуру,чыгармачылыгы

1

 

6

“Сынган кылыч” романы,тарыхый чыгарма жөнундө тушунук

4

 

7

С.Эралиевдин өмуру,чыгармачылыгы

1

 

8

Лирикалары: “Мен кыргызмын”, “Эне”,”Айылым”, “Аттын ыйы”

1

 

9

“Кесир инсан” поэмасы

1

 

10

С.Жусуев “Курманжан датка” романы

2

 

11

Жазуу жумушу

2

 

12

Кайталоо

1

 

 

3-чейрек

 

 

 1

Б.Сарногоевдин өмуру,чыгармачылыгы

1

 

2

“Ашуудан берген отчетум”

2

 

3

“Мидинге кат”

1

 

4

Дил баян

1

 

5

Т.Абдымомуновдун өмуру чыгармачылыгы

1

 

6

“Абийир кечирбейт”  драмасы

3

 

7

М.Байжиев өмуру,чыгармачылыгы

1

 

8

“Төрт адам” драмасы

3

 

9

Дил баян

2

 

10

К.Жусупов өмуру, чыгармачылыгы

1

 

11

“Ыр сабындагы өмур” эссеси

2

 

12

Кыргыз публицистикасы

1

 

13

Ч. Айтматов“Ыссык-Көлдун куту жана куну”

1

 

14

 “Бизди ойготкон китептер”

2

 

15

Адам теориясы.Публицистика.Адабий жанр

2

 

16

Кайталоо,тест

2

 

 

4-чейрек

 

 

1

Б.Алымов “Шакиртиме кат”

2

 

2

Кайталоо

1

 

3

С.Байгазиев “Иниме кат”

1

 

4

Ш.Абдырамановдун өмуру,чыгармачылыгы 

1

 

5

“Полот хан” 

2

 

6

Дил баян

1

 

7

М.Ауэзов өмуру, чыгармачылыгы

1

 

8

“Абай” романы

1

 

9

Дил баян

1

 

10

“Манас ” эпосунун  кыргыз элинин рухий турмушунан алган орду

1

 

11

Бугунку кундөгу мааниси

1

 

12

Эпосту эл оозунан жыйноо тарыхы

1

 

13

16-к  “Тарыхтар жыйнагы”.”Манас”

1

 

14

Ч.Валиханов жана “Манас” эпосу

1

 

15

В.Радлов жана “Манас”эпосунун Европада таанылышы.

1

 

16

Будапештке жеткен 72 сап

1

 

17

Манасчылар жана алардын варианттары

1

 

18

Кытай жана Ооганстанда “Манас” кантип жыйналган

1

 

19

Эпостун изилдениш тарыхы

1

 

20

Эпостун кыргыз окумуштуулары тарабынан изилдениши.

1

 

21

Кайталоо ,жылдык тест.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о публикации
Загружено: 5 февраля
Просмотров: 2025
Скачиваний: 1
Койчубаева Урулкан Замировна
Завучу, 5 класс, Планирование