Hasarakagitutyun

նկարագրվում է չափորոշչային պահանջները,ինչ պետք է իաման ,կարողանա ,գնահատի,վերլուծի.
Скачать материал
Просмотр
содержимого документа

ܳ˳·ÇÍ

 

 

 

 

 

 

§Ð²ê²ð²Î²¶ÆîàôÂÚàôܦ

 ²è²ðβÚÆ â²öàðàÞÆâ

(8-9-ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñ)

´ ² ò ² î ð ² ¶ Æ ð

 

 

гë³ñ³Ï³·ÇïáõÃÛ³Ý ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý ã³÷áñáßãÇ Ùß³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÑÇÙù »Ý ͳé³Û»É <<ÎñÃáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ>> ÐÐ ûñ»ÝùÁ, §Ð³Ýñ³ÏñÃáõÃÛ³Ý Ù³ëÇݦ ÐÐ ûñ»ÝùÁ ¨ гÝñ³ÏñÃáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ã³÷áñáßÇãÁ:

 

гë³ñ³Ï³·ÇïáõÃÛ³Ý ã³÷áñáßÇãÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ª

 

      ѳë³ñ³Ï³·ÇïáõÃÛ³Ý Ñ³Û»ó³Ï³ñ·Á, áñáõÙ Ý»ñϳ۳óí³Í »Ý ³ÛÝ ëϽμáõÝùÝ»ñÁ, ѳñó³¹ñáõÙÝ»ñÝ áõ ÑÇÙݳ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ, áñáÝù ÏáÕÙÝáñáßÇã ¹»ñ áõÝ»Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý μáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç ѳë³ñ³Ï³·ÇïáõÃÛ³Ý ¹»ñÝ áõ ·áñͳéáõÛÃÝ»ñÁ áñáß»Éáõ ¨ ÏñÃáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙÝ ³å³ÑáíáÕ ³ÝÑñ³Å»ßï ÝÛáõûñÁª ã³÷áñáßÇãÝ»ñÁ, Íñ³·ñ»ñÁ, Ó»éݳñÏÝ»ñÁ Ù߳ϻÉáõ ѳٳñ,

      ³é³ñϳÛÇ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ, 

      ³é³ñϳÛÇ μáí³Ý¹³Ï³ÛÇÝ å³ñï³¹Çñ ÙÇçáõÏÁ,

      áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÁ, áñáÝù áõëáõóÙ³Ý ·áñÍÁÝóóáõÙ Áëï Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñáõÃÛ³Ý Ï³ñáÕ »Ý

ÁÝïñí»É ¨ ÏÇñ³éí»É áõëáõóãÇ ÏáÕÙÇó,

      ëáíáñáÕÝ»ñÇ å³ïñ³ëïí³ÍáõÃÛ³ÝÁ (·Çï»ÉÇùÝ»ñ, ϳñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ) Ý»ñϳ۳óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ ¨ ³ñÅ»ù³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ýϳñ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Áݹ áñáõÙª ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇÝ, ϳñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¨ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ í»ñ³μ»ñáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ Ý»ñϳ۳óí³Í »Ý »ñ»ùª ², ´, ¶ ËÙμ»ñáí, áñáÝù ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ »Ýª ² - Ýí³½³·áõÛÝ, ´ - ÙÇçÇÝ, ¶ -  μ³ñÓñ å³ïñ³ëïí³ÍáõÃÛ³ÝÁ,  ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ó³ÝÏ:

 

 

Ð ² Ú º ò ² Î ² ð ¶

 

гÝñ³ÏñÃáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ã³÷áñáßãÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` §Ð³ë³ñ³Ï³·ÇïáõÃÛáõݦ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ³é³ñÏ³Ý §Ð³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñ¦ áõëáõÙÝ³Ï³Ý μݳ·³í³éÁ Ý»ñϳ۳óÝáÕ å³ñï³¹Çñ ÇÝï»·ñí³Í ³é³ñϳ ¿ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¹åñáóÇ 8-9-ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñÇ ¨ ³í³·

¹åñáóÇ 10-12-ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:  §Ð³ë³ñ³Ï³·ÇïáõÃÛáõݦ ÇÝï»·ñí³Í ³é³ñÏ³Ý ÙÇçÇÝ ¹åñáóáõÙ Ý»ñ³éáõÙ ¿ ݳËÝ³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñ

÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛáõÝÇó, Çñ³í³·ÇïáõÃÛáõÝÇó, μ³ñáÛ³·ÇïáõÃÛáõÝÇó, ·»Õ³·ÇïáõÃÛáõÝÇó:  

гÝñ³ÏñÃáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ ¨ ÏñÃ³Ï³Ý μ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ ËݹÇñÝ»ñÇ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ϳñ¨áñ »Ý ³ÛÝ ÑÇÙݳ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ, áñáÝù

ÏáÕÙÝáñáßÇã ¹»ñ ÏáõÝ»Ý³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý μáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç ѳë³ñ³Ï³·ÇïáõÃÛ³Ý ¹»ñÝ áõ ·áñͳéáõÛÃÝ»ñÁ áñáß»Éáõ ¨ ÏñÃáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³ÝÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ÝÛáõûñÁ (ã³÷áñáßÇãÝ»ñ, Íñ³·ñ»ñ, Ó»éݳñÏÝ»ñ)

Ù߳ϻÉáõ ѳٳñ: ²Û¹ ³éáõÙáí »É³Ï»ï³ÛÇÝ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ Ñ³ë³ñ³Ï³·ÇïáõÃÛ³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Ý»ñáõÅÇ μ³ó³Ñ³ÛïáõÙÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨   ѳë³ñ³Ï³·ÇïáõÃÛ³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ÑÇÙݳËݹÇñÝ»ñÇ Ñëï³Ï»óáõÙÝ áõ ÉáõÍÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ áõñí³·ÍáõÙÁ:

ijٳݳϳÏÇó ³ß˳ñÑáõÙ  ÙÇ ß³ñù ѳÙÁݹѳÝáõñ ÑÇÙݳËݹÇñÝ»ñ ÉáõÍ»Éáõ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ³í»ÉÇ áõ ³í»ÉÇ ¿ ϳñ¨áñíáõ٠ѳë³ñ³Ï³·ÇïáõÃÛáõÝ áõë³Ý»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ ѳÝñ³ÏñÃ³Ï³Ý ¹åñáóáõÙ: 

г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³óÙ³Ý ·áñÍÁÝóóÝ»ñÁ å³Ñ³ÝçáõÙ »Ý ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ³ÛÝåÇëÇ áñ³ÏÝ»ñÇ ¹³ëïdzñ³ÏáõÙ, ÇÝãåÇëÇù »Ý ë»÷³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ áõ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Çï³ÏóáõÙÝ áõ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ, ¹ñ³Ï³Ý Ù³ëݳÏóáõÃÛáõÝÝ áõ ³é³çÝáñ¹áõÃÛáõÝÁ, ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ç¹»³ÉÝ»ñÇÝ Ñ³ëáõ ÉÇÝ»Éáõ ¨ ¹ñ³Ýó ѳٳñ å³Ûù³ñ»Éáõ ϳñáÕáõÃÛáõÝÝ áõ ó³ÝÏáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ÛÉÝ: ÄáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÝ Çñ»Ýù å»ïù ¿ ÉÇÝ»Ý ë»÷³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý å³ï³ë˳ݳïáõÝ»ñÁ, å»ïù ¿ ϳñáÕ³Ý³Ý ¹Ý»É ѳٳå³ï³ëË³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñ áõ ѳëÝ»É ¹ñ³Ýó, å»ïù ¿ Ç íÇ׳ÏÇ ÉÇÝ»Ý ³ñŨáñ»É Çñ»Ýó ï»ÕÝ áõ ¹»ñÁ ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç ¨ ϳï³ñ»É ³ÛÝ ·áñͳéáõÛÃÝ»ñÁ, áñ ѳë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ Çñ Ñ»ñÃÇÝ Ï³ÏÝϳÉÇ Ýñ³ÝóÇó: ÄáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇÝ»ñ ÏñûÉáõ ³Ûë ¨ ÙÇ ß³ñù ³ÛÉ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Ñ³ëÝ»Éáõ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ËÇëï ϳñ¨áñ ¿

ѳë³ñ³Ï³·ÇïáõÃÛ³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ:

гë³ñ³Ï³·ÇïáõÃÛáõÝÁ, Çñ Ù»ç Ý»ñ³é»Éáí ·Çï»ÉÇùÝ»ñ ÙÇ ß³ñù ϳñ¨áñ μݳ·³í³éÝ»ñÇó, ûÅïí³Í ¿ íÇÃ˳ñÇ ÏñÃ³Ï³Ý Ý»ñáõÅáí, ù³ÝÇ áñ ³ÛÝ  ³é³ñϳ ¿, áñ Ó¨³íáñáõÙ ¿ Ù³ñ¹áõ ³ß˳ñѳ۳óùÁ, Ùï³Í»É³Ï»ñåÁ,, ³ñÅ»ù³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á, ÇÝãå»ë ݳ¨ í»ñ³μ»ñÙáõÝùÝ Çñ ¨ ³ÛÉáó ѳݹ»å:  гë³ñ³Ï³·ÇïáõÃÛ³Ý áõëáõóáõÙÁ ³å³·³ ù³Õ³ù³óáõÝ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³ Çñ ³éç¨ Í³é³Ý³ÉÇù ËݹÇñÝ»ñÇ å³ï³ë˳ÝÁ áñáÝ»É áã û ï³ñ»ñ³ÛÝáñ»Ý, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ѻջÕÇ ×ÝßÙ³Ý ³½¹»óáõÃÛ³Ùμ, ³ÛÉ` û·ï³·áñÍ»Éáí ³ÛÝ μáÉáñ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ ¨ ³ñÅ»ù³ÛÇÝ Ùáï»óáõÙÝ»ñÁ, áñ Ýñ³ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ »Ý ¹³éݳÉáõ ¹åñáó³Ï³Ý Ýëï³ñ³ÝÇó: 

 

  ²è²ðβÚÆ àôêàôØÜ²Î²Ü Üä²î²ÎܺðÀ

 

1.    гë³ñ³Ï³·ÇïáõÃÛáõÝÁ ѳÝÓÇÝ Çñ ϳñ¨áñ³·áõÛÝ μ³Õ³¹ñÇãǪ ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛ³Ý, áõÝÇ Ñ³½³ñ³ÙÛ³ÏÝ»ñÇ å³ïÙáõÃÛáõÝ: ØÛáõë μ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÁ (μ³ñáÛ³·ÇïáõÃÛáõÝ, ·»Õ³·ÇïáõÃÛáõÝ, Çñ³í³·ÇïáõÃÛáõÝ, ïÝï»ë³·ÇïáõÃÛáõÝ, ù³Õ³ù³·ÇïáõÃÛáõÝ) ³ëïÇ׳ݳμ³ñ ³é³ÝÓݳó»É »Ý ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛáõÝÇóª ³í»ÉÇ áõ ³í»ÉÇ Ï³ñ¨áñí»Éáí ųٳݳϳÏÇó ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ: î³ñμ»ñ ¹³ñ³ßñç³ÝÝ»ñáõ٠ѽáñáõÃÛ³Ý »Ý ѳë»É ³ÛÝ ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ϳ٠ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÁ, áíù»ñ ϳñáÕ³ó»É »Ý ëï»ÕÍ»É Ï»Ýë³Ñ³ëï³ï ÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý ѽáñ ѳٳϳñ·»ñ: ÆëÏ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³ß˳ñÑÇ ×·Ý³Å³ÙÁ Ñ³×³Ë μ³ó³ïñíáõÙ ¿ ³Ûëûñí³ ÇñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ³ñï³óáÉáÕ Ñ³Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ Ñ³ë³ñ³Ï³·Çï³Ï³Ý ѳٳϳñ·»ñÇ μ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ùμ:  ì³Õáõó ³ñ¹»Ý ·Çï³Ïóí³Í ÇñáÕáõÃÛáõÝ ¿, áñ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý ѳëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³éáõóí³ÍùÝ áõ ûñ»ÝùÝ»ñÁ ϳñáÕ »Ý ÉÇÝ»É ß³ï ɳíÁ, ë³Ï³ÛÝ »Ã» Ù³ñ¹ÇÏ ãáõÝ»Ý Ï³Ù ã»Ý ëï»ÕÍáõÙ §ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý ëáíáñáõÛÃÝ»ñ¦, ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝÁ ÏÙݳ ÉáÏ áñå»ë ·³Õ³÷³ñ: ²Û¹ ³éáõÙáí ß³ï Ù»Í ¿ ѳë³ñ³Ï³·ÇïáõÃÛ³Ý ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ, ù³ÝÇ áñ ³Ûëï»Õ ¿, áñ ëáíáñáÕÁ å»ïù ¿ Çñ Ù»ç Ó¨³íáñÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ, Ùáï»óáõÙÝ»ñÇ, ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ³ÛÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á, áñÝ Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ï¹³ñÓÝÇ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝÁ:  

2.    гë³ñ³Ï³·ÇïáõÃÛ³Ý áõëáõÙݳëÇñáõÙÁ ëáíáñáÕÝ»ñÇÝ ÏûÅïÇ ÇÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛ³Ùμ, áñÇ ßÝáñÑÇí áõëáõóáõÙÁ áã û ÏÁÝϳÉíÇ áñå»ë å³ñï³¹ñ³Ýù, ³ÛÉ` áñå»ë Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ù³ñ¹áõ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ٻͳóÝáÕ ·áñÍáÝ:  гë³ñ³Ï³·ÇïáõÃÛ³Ý ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ÏÉÇÝÇ ³ÛÝ, áñ ³ÝÓݳÛÇÝ Ñ³ñÃáõÃÛ³Ý Ù»ç Ýñ³Ýù ÏѳëÏ³Ý³Ý Çñ»Ýó ³Ýѳï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ Çñ»Ýó ÇëÏ ³Ý÷á˳ñÇÝ»ÉÇ ¹»ñÁ: 

3.    гë³ñ³Ï³·ÇïáõÃÛáõÝÁ, ѳïϳå»ë ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý μ³Õ³¹ñÇãÇ ßÝáñÑÇí, ÏÝå³ëïÇ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óáõ Ó¨³íáñÙ³ÝÁ, ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙݳñ³ñ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ûáõñ³óÙ³ÝÝ áõ, ³Û¹ ³Ù»ÝÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ, ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñÙ³ÝÁ:

4.    Æñ³í³Ï³Ý         ·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ          áñå»ë             ѳë³ñ³Ï³·ÇïáõÃÛ³Ý Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ μ³Õ³¹ñÇã Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³Ý ï³ñμ»ñ³Ï»É Çñ³íáõÝùÇ Ñ»ï ³éÝãíáÕ ËݹÇñÝ»ñÁ, ѳëÏ³Ý³É ¹ñ³Ýó Çñ³í³Ï³Ý áõ áã Çñ³í³Ï³Ý

ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝÁ, Ûáõñ³óÝ»É áõ ·Ý³Ñ³ï»É ûñ»ÝùÝ»ñÇ ¨ ûñÇݳϳÝáõÃÛ³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ: Æ í»ñçá` ¹³éÝ³É Çñ³í³·Çï³ÏÇó, ûñÇݳå³ßï ¨ ³ÏïÇí ù³Õ³ù³óÇÝ»ñ: 

5.    гë³ñ³Ï³·ÇïáõÃÛ³Ý   áõëáõóáõÙÝ             ³ñ¹Ç    ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ÇñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ññ³Ù³Û³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ ¿, ù³ÝÇ áñ  ³ÛÝ ³Ýã³÷ ϳñ¨áñ »Ý Ýáñ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ѳñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ¶áñÍÝ³Ï³Ý ³éáõÙáí ß³ï ϳñ¨áñ ¿, áñ  ëáíáñáÕÝ»ñÝ Ç íÇ׳ÏÇ ÉÇÝ»Ý Ý³Ë³·Í»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É, áñáÝ»É-·ïÝ»É Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ Ñáõ½áÕ ËݹÇñÝ»ñ, ³é³ç³ñÏ»É ¹ñ³Ýó ÉáõÍÙ³Ý áõÕÇÝ»ñ áõ Ñ»ï³Ùáõï ÉÇÝ»É ³Û¹ ³Ù»ÝÇÝ: ¶áñÍݳϳÝáõ٠ϳñ¨áñ ¿, áñ ëáíáñáÕÝ»ñÇ Ù»ç Ó¨³íáñí»Ý ³ÏïÇí ù³Õ³ù³óÇáõÃÛ³Ý

¹ÇñùáñáßáõÙ,          Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ         å³ßïå³Ý»Éáõ,            ÇÝãå»ë          ݳ¨ å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ϳÙù ¨ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ:  ²Û¹ ³Ù»ÝÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ëáíáñáÕÝ»ñÁ  ûÅïí³Í ÏÉÇÝ»Ý Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ÇÝùÝáõñáõÛÝ í»ñÉáõÍ»Éáõ, ë»÷³Ï³Ý Ùáï»óáõÙ ¨ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ Ù߳ϻÉáõ

ϳñáÕáõÃÛ³Ùμ: 

 

 

 

 

²è²ðβÚÆ  ´àì²Ü¸²Î²ÚÆÜ ä²ðÆð ØÆæàôÎ

 

². гë³ñ³Ï³·ÇïáõÃÛ³Ý Ý»ñ³ÍáõÃÛáõÝ

 

´ÝáõÃÛáõÝ, Ù³ñ¹ ¨ ѳë³ñ³ÏáõÃÛáõÝ£ гë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ ¨ μÝáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝáõÃÛáõÝÁ:

سñ¹áõ  ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²Ýѳï, ³ÝÓ, ³Ýѳï³Ï³ÝáõÃÛáõÝ: سñ¹áõ ë»éÁ. ë»é³ÛÇÝ ¹»ñ»ñ ¨ ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ: سñ¹áõ ï³ñÇùÁ. Ù³ÝÏáõÃÛáõÝ, å³ï³Ý»ÏáõÃÛáõÝ, »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛáõÝ, ѳëáõÝ ï³ñÇù ¨ Í»ñáõÃÛáõÝ: ²ß˳ñÑÁÝϳÉáõÙÁ ï³ñμ»ñ ï³ñÇùÝ»ñáõÙ: гñ·³Ýù ï³ñμ»ñ ë»éÇ áõ ï³ñÇùÇ Ù³ñ¹Ï³Ýó ѳݹ»å: سñ¹Á áñå»ë ³ñÅ»ù: 

سñ¹Á áñå»ë μ³Ý³Ï³Ý ¿³Ï: ֳݳãáÕáõÃÛ³Ý ³ëïÇ׳ÝÝ»ñÁ. ½·³ÛáõÃÛáõÝ, ÁÝϳÉáõÙ, Ùï³å³ïÏ»ñ, ѳëϳóáõÃÛáõÝ, ¹³ïáÕáõÃÛáõÝ ¨ Ùï³Ñ³Ý·áõÙ: γñÍÇù, ÷³ëï, ·Çï»ÉÇù, ѳÙá½ÙáõÝù:

سñ¹Á áñå»ë ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ¿³Ï: ¶³Õ³÷³ñ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ áÉáñïÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ:   îÝï»ëáõÃÛ³Ý ¹»ñÁ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ÏÛ³ÝùáõÙ:

öáùñ ¨ Ù»Í ËÙμ»ñ: ÀÝï³ÝÇù ¨ ѳë³ñ³ÏáõÃÛáõÝ: ê»ñ, ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ: Øß³ÏáõÛÃ: ÆÝùÝáõÃÛáõÝ:  гÕáñ¹³ÏóáõÃÛáõÝ: гÕáñ¹³ÏóÙ³Ý ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²ñ¹Ûáõݳí»ï ѳÕáñ¹³ÏóáõÙ: гÕáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó

ÙÇçáóÝ»ñ£    

¶³Õ³÷³ñ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: سñ¹Á áñå»ë ³ñÅ»ù: ØݳÛáõÝ ¨ ³ÝóáÕÇÏ ³ñÅ»ùÝ»ñ: Ðá·¨áñ ¨ ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñ:  ¶»Õ»óÇÏÝ áõ μ³ñÇÝ áñå»ë  ³ñÅ»ù:

гٳٳñ¹Ï³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñ: ²½³ïáõÃÛáõÝ: гݹáõñÅáճϳÝáõÃÛáõÝ: ²ñ¹³ñáõÃÛáõÝ: ä³ï³ë˳ݳïíáõÃÛáõÝ: ²éáÕçáõÃÛáõÝ:

 

             ´. سñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñ

 

سñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñ ѳëϳóáõÃÛáõÝÁ: سñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñ ¨ ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ£ سñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ μ³ñá۳ϳݠ ÑÇÙù»ñÁ: سñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³í³Ï³Ý μÝáõÛÃÁ: سñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñ ѳëϳóáõÃÛ³Ý Í³·áõÙÁ ¨  Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ §ë»ñáõݹݻñÁ¦:  Æñ³íáõÝùÝ»ñÇ, å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛ³Ý Ï³åÁ:

²ÝÑ³ï ¨ å»ïáõÃÛáõÝ: ø³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ Ñ³ëϳóáõÃÛáõÝÁ: سñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý` å»ïáõÃÛ³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ£   سñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇÝ í»ñ³μ»ñáÕ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÑÇÙݳñ³ñ ÷³ëï³ÃÕûñ£ ÐÐ ê³Ñٳݳ¹ñáõÃÛáõÝÁ` áñå»ë Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ³ÕμÛáõñ£

سñ¹áõ ¨ ù³Õ³ù³óáõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÝ áõ ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: سñ¹áõ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñ áõ ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ. ѳëϳóáõÃÛáõÝÁ ¨  ¿áõÃÛáõÝÁ: سñ¹áõ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÝ áõ ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý  áõ μ³ñáÛ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÁ: 

ø³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñ áõ ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ. ѳëϳóáõÃÛáõÝÁ ¨

¿áõÃÛáõÝÁ: ø³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ áõ ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ßïå³Ýáõ-

ÃÛáõÝÁ: 

سñ¹áõ ¨ ù³Õ³ù³óáõ ïÝï»ë³Ï³Ý áõ ëáóÇ³É³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñ.

ѳëϳóáõÃÛáõÝÁ ¨ ¿áõÃÛáõÝÁ:  

سñ¹áõ Ùß³ÏáõóÛÇÝ Çñ³íáõÝùÝ»ñ. ѳëϳóáõÃÛáõÝÝ áõ ¿áõÃÛáõÝÁ:

Øß³ÏáõóÛÇÝ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ áñå»ë Ù³ñ¹áõ Ñá·¨áñ ½³ñ·³óÙ³Ý »ñ³ßËÇù: 

²é³ÝÓÇÝ ËÙμ»ñÇ ³ÝÓ³Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñ: ºñ»Ë³ÛÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ: ºñ»Ë³ÛÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ø²Î¬Ç Ðéã³Ï³·ÇñÁ ¨ ÎáÝí»ÝódzÝ: ÐÐ ê³Ñٳݳ¹ñáõÃÛáõÝÁ »ñ»Ë³ÛÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, §ºñ»Ë³ÛÇ

Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇݦ ÐÐ ûñ»ÝùÁ£ 

γݳÝó Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ: γݳÝó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ³Ùñ³·ñáõÙÁ ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕûñáõÙ£ γݳÝó ¨ ïÕ³-

Ù³ñ¹Ï³Ýó Çñ³í³Ñ³í³ë³ñáõÃÛáõÝÁ£ سÛñáõÃÛ³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ£  гßٳݹ³ÙÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ£ ²½·³ÛÇÝ ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ г۳ëï³ÝáõÙ£ ²½·³ÛÇÝ ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕûñÁ£ 

سñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ »ñ³ßËÇùÝ»ñÁ. ѳëϳóáõÃÛáõÝÁ ¨ ï»ë³ÏÝ»ñÁ£ سñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë³Ñٳݳ¹ñ³Ï³Ý ÁݹѳÝáõñ »ñ³ßËÇùÝ»ñÁ£  سñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹³ï³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ£ سñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë³Ñٳݳ¹ñ³Ï³Ý ѳïáõÏ »ñ³ßËÇùÝ»ñÁ£ سñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝÁ: سñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ Ødzíáñí³Í ³½·»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ£ ØÇç³½·³ÛÇÝ ¹³ï³ñ³Ý£ سñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý »íñáå³Ï³Ý ѳٳϳñ·Á: γñÙÇñ ˳ãÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÏáÙÇï»: Æñ³í³å³ßïå³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ ѳëϳóáõÃÛáõÝÁ ¨ ¹ñ³Ýó ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ØÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³í³å³ßïå³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ:  ¼³Ý·í³Í³ÛÇÝ Éñ³ïí³ÙÇçáóÝ»ñÇ ¹»ñÁ Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÙ:

 

¶.  ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ

 

ÄáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝ Ñ³ëϳóáõÃÛáõÝÁ: ²ÝÙÇç³Ï³Ý ¨ Ý»ñϳ۳óáõóã³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝ: ÀÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ áñå»ë Ý»ñϳ۳óáõóã³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÙÇçáó:  

ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝ. ѳëϳóáõÃÛáõÝÁ,  ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ ¨ ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ

Éñ³ïíáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ: гë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳñÍÇùÇ Ó¨³íáñáõÙÁ ¨ μ³½Ù³Ï³ñÍáõÃÛ³Ý ¹»ñÁ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝáõÙ£ гë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»ñÁ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝáõÙ£

Èáμμǽ٣ سëݳÏóáõÃÛáõÝ ¨ ³é³çÝáñ¹áõÃÛáõÝ: ÎáéáõåódzÝ, ¹ñ³ å³ï׳éÝ»ñÁ ¨ Ó¨»ñÁ£

Æß˳ÝáõÃÛ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ: ä»ï³Ï³Ý Çß˳ÝáõÃÛ³Ý ×ÛáõÕ»ñÁ (ûñ»Ýë¹Çñ, ·áñͳ¹Çñ, ¹³ï³Ï³Ý): Æß˳ÝáõÃÛ³Ý ë³Ñٳݳ÷³ÏÙ³Ý ëϽμáõÝùÝ»ñÁ (½ëåáõÙÝ»ñ ¨ ѳϳÏßÇéÝ»ñ):  

 î³ñ³Íù³ÛÇÝ    ϳé³í³ñáõÙ      ¨           ï»Õ³Ï³Ý           ÇÝùݳϳé³í³ñáõÙ£  سëݳÏóáõÃÛáõÝÁ ѳٳÛÝùÇ ÏÛ³ÝùÇÝ: гٳÛÝù³ÛÇÝ ÑÇÙݳËݹÇñÝ»ñ:  

 

ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈւՆԵՈւԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

 

Ուսուցման գործընթացում, կախված թեմայից, դասի նպատակից, դասարանից, քննարկվող հիմնախնդրի և սովորողների առանձնա-

հատկություններից, առկա հնարավորություններից ու այլ հանգամանքներից, տվյալ դասի կամ դասի հատվածի համար ըստ նպատակահարմարության կարող են ընտրվել ուսումնական գործունեության հետևյալ տեսակները`

          ուսումնական նյութի բացատրում, լուսաբանում

          ինքնավերլուծություն, զրույցներ ու հարցազրույցներ

          զանգվածային լրատվամիջոցներից ստացված տեղեկատվության  վերլուծություն 

          արվեստի  գործերի ուսումնասիրում

          գեղարվեստական երկերի ընթերցում և քննարկում

          հիմնախնդիրների հետազոտում

          մտքերի տարափ 

          դերային խաղեր 

          ինտերնետի միջոցով շփում այլ մշակույթի ներկայացուցիչ հասակակիցների հետ       

          հանդիպումներ հյուր դասախոսների հետ 

          խաղերի, մրցույթների, հանդեսների անցկացում 

          հաշվետվությունների և գրավոր հաղորդումների պատրաստում

          բանավեճ 

          թեսթային աշխատանքների ու ստուգարքի անցկացում 

          բարձր տեխնոլոգիաների օգտագործում, աշխատանք վիրտուալ գրադարանների հետ 

          թղթապանակների պատրաստում, մեկնաբանում 

          անհատական ու խմբային, ինքնուրույն և համագործակցային  աշխատանքների կատարում 

          նախագծերի իրականացում

          հանրօգուտ աշխատանքների ծրագրերի իրականացում             համայնքային հիմնախնդիրների հետազոտում և այլն:


ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ գիտելիքներ, կարողություններ և հմտություններ 

Ա. Հասարակագիտության ներածություն 

Ուսումնառության արդյունքում սովորողը պետք է`

 

Թեմա

Ա մակարդակ

Բ մակարդակ

Գ մակարդակ

1

Ձևակերպի բնություն, մարդ և հասարակություն հասկացությունները

Հասկանա     բնության,     մարդու      և

հասարակության             փոխկապվածությունը

Բացատրի մարդ, բնություն և հասարակություն հասկացությունները և դրանց փոխհարաբերությունները։

 

 

Հիմնավորի մարդու գործունեության ազդեցությունը բնության վրա։

Վերլուծի մարդու և հասարակության

փոխներգործությունը ժամանակակից կյանքի օրինակներով։

-                     Կանխատեսումներ անի բնության և հասարակության ներդաշնակու-

թյան        խախտման         հնարավոր

հետևանքների մասին։ 

-                     Առաջարկի բնության և հասարակության ներդաշնակության խախտումը կանխող քայլեր։

2

-                     Ընդհանուր գծերով բնորոշի մարդուն: 

-                     Իմանա մարդու հիմնական հատկությունները:

-                     Տարբերի մարդու սեռային և տարիքային տարբերություններից բխող սոցիալական դերեր:

-                     Հասկանա, որ տարիքի հետ փոխվում է մարդկանց վերաբերմունքը միմյանց և աշխարհի հանդեպ:

Հասկանա հոգևոր կյանքի առանձնահատկությունները:

 

 

Սեռային և տարիքային խտրական վերաբերմունքի օրինակներ բերի:

Վերլուծի ժամանակակից աշխարհում առկա խտրական վերաբերմունքի դրսևորումները տարբեր սեռի և տարիքի մարդկանց հանդեպ:

Համեմատի մարդու մասին ընկալումները  պատմական տարբեր ժամանակաշրջաններում և տարբեր մշակույթներում:

3

Իմանա զգայական ճանաչողության տարրերը. զգայություն, ընկալում, պատկերացում:

Տարբերակի զգայությունը, ընկալումը, պատկերացումը:

Անմիջական և միջնորդավորված մտահանգումներ կատարի:

 

 

Իմանա բանական ճանաչողության տարրերը. հասկացություն, դատողություն, մտահանգում: 

 

-                     Տարբերակի հասկացությունների, դատողությունների և մտահանգումների տեսակները և օրինակներ բերի: 

-                     Համեմատի բառն ու հասկացությունը, դատողությունն ու նախադասությունը:

Գործողություններ կատարի հասկացությունների, դատողությունների և մտահանգումների հետ:

 

 

Զգայությունների, պատկերացումների, ընկալումների օրինակներ բերի: 

Տարբերակի կարծիքը, համոզմունքը, փաստը և գիտելիքը:

 

Կարծիքի, փաստի, գիտելիքի, համոզմունքի օրինակներ բերի:

4

-                     Գաղափար ունենա հասարակական կյանքի ոլորտների մասին: 

-                     Տարբերակի հասարակական մեծ և փոքր խմբերը:

-                     Հիմնավորի հասարակական կյանքի անհրաժեշտությունը:

-                     Բացատրի ինքնություն հասկացությունը: 

 

-                     Վերլուծի տնտեսության դերը հասարակական կյանքում:

-                     Հասկանա տարբեր մշակույթների առանձնահատկությունների կարևորությունը:

 

-                     Բացատրի,    թե             ինչ      է ընտանիքը:

-                     Հասկանա ընտանիքի և

Վերլուծի բախումների առաջացման պատճառները, ունենա դրանք կանխելու հմտություններ: 

- Հիմնավորի, որ ընտանիքը հասարակության հիմքն է և ընտանիքի բարեկեցությունից է կախված

 

 

ընկերական միջավայրի դերը, կարողանա դրականորեն ներազդել այլ մարդկանց հետ իր հարաբերությւոնների վրա:

 

հասարակության             բարեկեցությունը:

- Զարգացնի միջանձնային կոնֆլիկտը հաղթահարելու հմտություններ:

 

 

Հասկանա, թե ինչ է հա-

ղորդակցությունը և ինչու է այն կարևոր մարդկանց համար:

Թվարկի հաղորդակցության ժամանակակից միջոցներ և ներկայացնի դրանց նշանակությունը: 

 

Զարգացնի արդյունավետ հաղորդակցման հմտություններ: 

5

Հասկանա, թե ինչ են արժեքները: 

 

Տարբերակի հոգևոր և նյութական, մնայուն և անցողիկ արժեքները:

- Վերլուծի արժեքային բախում պարունակող իրավիճակներ:  - Արժեքային բախում պարունակող իրավիճակներում որոշում կայացնելու օրինակներ բերի:

 

Իմանա, թե ինչ է ազատությունը,             պատասխանատվությունը, հանդուրժողականությունը,             արդարությունը:

Ազատություն, հանդուրժողականություն, պատասխանատվություն, արդարություն հասկացությունների փոխկապվածության վերաբերյալ օրինակներ բերի:

Հասկանա ազատության, պատասխանատվության, հանդուրժողականության և արդարության կապը:

 

 

 

Բ. Մարդու իրավունքներ, մաս 1-ին

 

 

6

Իմանա մարդու իրավունքներ և ազատություններ հասկացությունները:

 

Հիմնավորի իրավունքների և պարտականությունների կապը: 

- Մեկնաբանի մարդու իրավունքների միջազգայնացման էությունը։ - Վերլուծի անհատի և պետության փոխհարաբերությունները:

 

 

 

 

 

 

- Իմանա մարդու իրավունքների բարոյական ու փիլիսոփայական հիմքերը: - Իմանա ՀՀ Սահմանադրության մեջ մարդու իրավունքներին առնչվող հոդվածները։

-                     Հիմնավորի մարդու իրավունքների բարոյական և փիլիսոփայական հիմքերը: 

-                     Ներկայացնի մարդու իրավունքներին վերաբերող միջազգային հիմնարար փաստաթղթեր։

 

-                     Գնահատի մարդու իրավունքների միջազգայնացման             կարևորությունը:

-                     Վերլուծի ՀՀ Սահմանադրության՝

մարդու իրավունքներին վերաբերող հոդվածները։ 

 

-                     Իմանա մարդու իրավունքներ հասկացության զարգացման հիմնական

փուլերը։ 

-                     Տարբերակի մարդու իրավունքների <<սերունդները>>:

- Ներկայացնի մարդու իրավունքների զարգացման փուլերը, 

 

Վերլուծի մարդու իրավունքների զարգացման փուլերի նշանակությունը: 

 

7

Իմանա մարդու քաղաքացիական իրավունքներն ու ազատությունները:

Բացատրի մարդու քաղաքացիական իրավունքների կապը մարդա-

սիրական ու բարոյական արժեքների հետ:

Վերլուծի մարդու քաղաքացիական իրավունքների և ազատությունների, քաղաքացիական, տնտեսական և սոցիալական իրավունքների կապը տնտեսական զարգացման ու բարեկեցության հետ:

 

Իմանա մարդու քաղաքական իրավունքներն ու ազատությունները:

Դատողություններ անի քաղաքական իրավունքների պաշտպանության և ժողովրդավարության կայացման

Հիմնավորի պարտականությունների և իրավունքների փոխադարձ կապը և նշանակությունը քաղա-

 

 

 

մասին:

քացիական հասարակության ձևավորման գործընթացում։

 

Իմանա մարդու տնտեսական, սոցիալական, մշակութային իրավունքները:

Բացատրի, թե ինչպես են մշակութային իրավունքները խթանում մարդու հոգեկան զարգացումը և մշակութային բազմազանությունը:

Մեկնաբանի մշակութային իրավունքների տեղը այլ հիմնարար իրավունքների ու ազատությունների շարքում:

 

 

 

9-րդ դասարան

Մարդու իրավունքներ, մաս 2-րդ

 

 

9-րդ դաս.,

Թեմա

 

 

- Իմանա երեխայի իրավունքներ հասկացությունը։ - Թվարկի երեխայի իրավունքների վերաբերյալ միջազգային և ներպետական իրավական ակտեր:

Ներկայացնի երեխայի իրավունքների պաշտպանության առանձնահատկությունները: 

Մեկնաբանի երեխայի իրավունքների վերաբերյալ միջազգային և ներպետական իրավական ակտերի դրույթները:

 

 

Իմանա կանանց և տղամարդկանց իրավահավասարություն հասկացությունը:

Ներկայացնի կանանց իրավունքների վերաբերյալ միջազգային փաստաթղթերը:

Հիմնավորի կանանց իրավունքների և մայրության պաշտպանության անհրաժեշտությունը:

 

Իմանա` 

-հաշմանդամների             իրավունքների առանձնահատկությունները

Հիմնավորի հաշմանդամների և ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանության անհրաժեշտությունը:

 

Մեկնաբանի`

- հաշմանդամների իրավունքների առանձնահատկությունները - ազգային փոքրամասնությունների իրավունքները,

 

 

-ազգային փոքրամասնություն հասկացությունը:

 

 

2

Իմանա մարդու իրավունքների երաշխիքները, թվարկի դրանց տեսակները։

Ներկայացնի մարդու իրավունքների և ազատությունների սահմանադրական ընդհանուր երաշխիքները:

Հիմնավորի`

-                     մարդու          իրավունքների             և

ազատությունների պաշտպանության կարևորությունը,

-                     պետության               դերը`             որպես մարդու իրավունքների և ազատությունների երաշխավոր։

 

Իմանա իրավապաշտպան կազմակերպություններ հասկացությունը և դրանց դերը:

Ներկայացնի ՄԱԿ-ի մարմինների և եվրոպական կառույցների, Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի գործառույթները մարդու իրավունքների պաշտպանության  ուղղությամբ:

Մեկնաբանի Միավորված ազգերի կազմակերպության և եվրոպական կառույցների դերը մարդու իրավունքների պաշտպանության գործում:

 

Նկարագրի իրավապաշտպան տեխնոլոգիաներ:

Ներկայացնի զանգվածային լրատվամիջոցների դերը մարդու իրավունքների պաշտպանության գործում:

Հիմնավորի իրավապաշտպան կազմակերպությունների և մամուլի համագործակցության անհրաժեշտությանը:

 

 

 

Գ. Քաղաքացիական կրթություն

 

 

3

-                     Իմանա ժողովրդավարության   սկզբունքների և արժեքների պատմական զարգացումը:

-                     Տարբերակի անմիջական

Բացատրի ժողովրդավարական պետության բնութագրերը՝  օրինակներ բերելով ՀՀ Սահմանադրությունից:

 

Բնութագրի ժողովրդավարական ընտրությունները որպես ներկայացուցչական կառավարման հիմնական ինստիտուտ:

 

 

և ներկայացուցչական ժողովրդավարությունը:

 

 

4

Իմանա քաղաքացիություն և քաղաքացիական հասարակություն հասկացու-

թյունները։

Ներկայացնի             քաղաքացիության ձեռքբերման և դադարման սկզբունքները։

 

Մեկնաբանի քաղաքացիական դիրքորոշման բնութագրիչներ։

 

 

Իմանա զանգվածային լրատվության միջոցներ հասկացությունը:

Ներկայացնի զանգվածային  լրատվամիջոցների դերը քաղաքացիական հասարակության ձևավորման գործընթացում:

Հիմնավորի տեղեկացվածության անհրաժեշտությունը քաղաքացիական հասարակության ձևավորման գործում։

 

-                     Իմանա համայնք հասկա-

ցությունը։

-                     Իմանա հասարակական կազմակերպությունների դերը քաղաքացիական հասարակությունում

-                    Բացատրի քաղաքացիական հասարակության բաղկացուցիչները (հասարակական կազմակերպություններ, խոսքի ազատություն և այլն)։ 

-                    Տարբերակի ակտիվ և պասիվ մասնակցությունը։

-                     Հասկանա և բացատրի  հասարակական կազմակերպությունների տեղն ու դերը քաղաքացիական հասարակության մեջ:

-                     Հիմնավորի հասարակական կարծիքի և խոսքի, մտքի ազատության կարևորությունը։

 

Իմանա կոռուպցիա հասկացությունը: 

Ներկայացնի կոռուպցիայի պատճառները և ձևերը: 

 

Հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում կոռուպցիայի օրինակներ բերի։

5

Իմանա պետական իշխանության անհրաժեշտությունը: 

 

Բացատրի օրենսդիր, գործադիր, դատական իշխանությունների ձևա-

վորման սկզբունքները։ 

 

Մեկնաբանի իշխանության ճյուղերի տարանջատման սկզբունքի հիմնարար նշանակությունը ժողովրդավարական հասարակությու-

 

 

 

նում։

 

Իմանա, թե ինչ է համայնքային հիմնախնդիրը և հանրային քաղաքականությունը:

 

- Հասկանա տարածքային կառավարման և տեղական ինքնա-

կառավարման տարբերությունը։ - Ընտրի համայնքային հիմնախնդիրների լուծման այլընտրաքային տարբերակներ:

-                     Մեկնաբանի համայնքային հիմնախնդիրներ։

-                     Վերլուծի համայնքային հիմնախնդիրների վերաբերյալ հավաքած տվյալները:

 


 

Արժեքային համակարգ

Հասարակագիտության ուսումնասիրության շնորհիվ սովորողը պետք է` 

 

          Գիտակցի հասարակական կյանքի անհրաժեշտությունը։

          Կարևորի իր դերը և պատասխանատվությունը հասարակության զարգացման գործընթացում։   

          Արժևորի մարդկանց տարիքային, սեռային տարբերությունները և առանձնահատկությունները: 

          Արժևորի ճանաչողության և բանականության դերը մարդու կյանքում:

          Արժևորի հասարարակական կյանքին մարդու մասնակցության կարևորությունը: 

          Գնահատի սեփական կարծիքի, գիտելիքի և համոզմունքի դերը կյանքում:

          Կարևորի սեփական ինքնությունը և դրա բաղկացուցիչ մասերը:

          Արժևորի արդյունավետ հաղորդակցման կարևորությունը կոնֆլիկտների հաղթահարման գործում: 

          Արժևորի տարբեր մշակույթների նմանություններն ու տարբերությունները:

          Գիտակցի համամարդկային հիմնարար արժեքների կարևորությունը: 

          Արժևորի պատասխանատվությունը և արդարությունը, ազատությունը, հանդուրժողականությունը` որպես ներդաշնակ հասարակական կյանքի հիմնական պայման: 

          Կարևորի մարդու իրավունքների, բարոյականության և օրենքի կապը:

          Արժևորի մարդու իրավունքներն ու պարտականությունները:

          Գնահատի մարդու իրավունքների միջազգային պաշտպանության և ՀՀ

Սահմանադրության կապը:

          Արժևորի անձնական ազատության և արդարության գաղափարները:

          Կարևորի տնտեսական և սոցիալական իրավունքների կապը այլ հիմնարար իրավունքների և ազատությունների հետ:

          Կարևորի մշակութային իրավունքների տեղը այլ հիմնարար իրավունքների ու ազատությունների շարքում:

          Կարևորի երեխայի իրավունքների վերաբերյալ միջազգային և ներպետական իրավական ակտերի դրույթները:

          Գնահատի կանանց և տղամարդկանց իրավահավասարությունը:

          Կարևորի հաշմանդամների և ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանության անհրաժեշտությունը:

          Գնահատի հրապարակայնության և խոսքի ազատության դերը մարդու իրավունքների պաշտպանության գործում:

          Կարևորի մարդու իրավունքների  և ազատությունների պաշտպանության երաշխիքները ։

          Գնահատի ժողովրդավարություն և ազատություն հասկացությունները, դրանց կարևորությունը իր և հասարակության համար։ 

          Կարևորի ժողովրդավարության առավելությունները։

          Կարևորի  քաղաքացիական հասարակություն և ժողովրդավարություն հասկացությունների կապը և դերը։ 

          Կարևորի լրատվամիջոցների աշխատանքը:

          Կարևորի հասարակական կարծիքի ազդեցությունը  ժողովրդավարական հասարակությունում։  

          Գնահատի  օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանությունների հիմնական գործառույթները։  

          Կարևորի համայնքային հիմնախնդիրների լուծման գործում իր և ուրիշների մասնակցությունը։   

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      18

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ   ՑԱՆԿ

 

1.    Իրավունք. մարդու իրավունքներ, քաղաքացիական կրթություն, պետություն և իրավունք, մեթոդական ձեռնարկ ուսուցիչների համար, 8-10-րդ դասարաններ, Հարությունյան Ն., Վաղարշյան Ա., Տիգրան Մեծ, Երևան, 2001:

2.    Հասարակագիտության ուսուցման արդի հիմնահարցեր, ձեռնարկ մանկավարժների համար, Խաչատրյան Ս., Պետրոսյան Ս., Արնաուդյան Ա. և ուրիշներ, Տիգրան Մեծ, Երևան, 2005:

3.    Հասարակագիտության ինտեգրված ուսուցում, Պետրոսյան Ս., Խաչատրյան Ս., Խաչատրյան Հ. և ուրիշներ, Լուսաբաց, Երևան, 2006:

4.    Ժողովրդավարության հիմնարար արժեքներ. ուսումնական ձեռնարկ 8(9)րդ դասարանների համար, Խաչատրյան Ս., Պետրոսյան Ս., Տեր-Մկրտչյան Թ. և ուրիշներ, Էդիթ Պրինթ, Երևան, 2005.

5.    Ժողովրդավարության հիմնարար արժեքներ, ուսուցչի ձեռնարկ 8(9)-րդ դասարանների համար, Խաչատրյան Ս., Պետրոսյան Ս., Տեր-Մկրտչյան Թ. և ուրիշներ, Էդիթ Պրինթ, Երևան, 2005:

7.       Միջազգային      մարդասիրական     իրավունք,     Հանս Պիտեր           Գասեր,

Ներածություն, ԿԽՄԿ, Երևան, 2003.

8.       Հասարակագիտություն. ուսուցման բովանդակություն և դասավանդման ակտիվ մեթոդներ: Թովմասյան Տ., Թոմա Մ. Թ, Երևան, 2010:

9.       Կրթությունն ընդդեմ կոռուպցիայի. մեթոդական ձեռնարկ ուսոուցիչների համար: Էդիթ Պրինտ, Երևան, 2010:.

10.   Հասարակագիտություն. ուսուցման բովանդակություն և դասավանդման ակտիվ մեթոդներ: Թովմասյան Տ., Թոմա Մ. Թ, Երևան, 2010:

11.   Ââåäåíèå â îáùåñòâîçíàíèå. Ó÷åáíîå ïîñîáèå äëÿ 8-9 êë. îáùåîáðàçîâàò. ó÷ðåæäåíèé. Ïîä ðåä. À.Í.Áîãîëþáîâà. Ìîñêâà, Ïðîñâåùåíèå, 1996.

12.   ×åëîâåê è îáùåñòâî. Ó÷åáíîå ïîñîáèå ïî îáùåñòâîçíàíèþ äëÿ ó÷àùèõñÿ 10-11 êë. îáùåîáðàçîâàò. ó÷ðåæäåíèé. Ïîä ðåä. À.Í.Áîãîëþáîâà, À.Þ.Ëàçåáíèêîâîé, Ìîñêâà, Ïðîñâåùåíèå, 1996.

13.   Ââåäåíèå â ïîëèòîëîãèþ, Ó÷åáíîå ïîñîáèå äëÿ 10-11 êë. îáùåîáðàçîâàò. ó÷ðåæäåíèé. Ãàäæèåâ Ê.Ñ., Êàìåíñêàÿ Ò.Â., Ðîäèîíîâ À.Í., 3-å èçäàíèå Ìîñêâà, Ïðîñâåùåíèå, 1998.

14.   ×åëîâåê, 9 êë. Ïîñîáèå äëÿ îáùåîáðàçîâàò. ó÷ðåæäåíèé, Ãóðåâè÷ Ï.Ñ., 2-å èçä. Ìîñêâà, Äðîôà, 1997.  

15.   Ïîðøíåâ Á.Ô., Ñîöèàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ è èñòîðèÿ, 2-å èçäàíèå, Ìîñêâà, Íàóêà, 1979

16.   Î ÷åëîâå÷åñêîì â ÷åëîâåêå, ïîä ðåä. È.Ò.Ôðîëîâà, Ìîñêâà, Ïîëèòèçäàò, 1991. 

17.   Ãîáîçîâ, È.À., Ââåäåíèå â ôèëîñîôèþ èñòîðèè, 2-å èçäàíèå, Ìîñêâà, ÒÅÈÑ, 1999.

                                                                      19

Информация о публикации
Загружено: 4 июня
Просмотров: 391
Скачиваний: 0
Овсепян Ален Ашотович
Всем учителям, 8 класс, Уроки